Tuesday, 26 November 2013

+Case Study-7

एका लग्नाची तिसरी गोष्ट------

                                 वय वर्षे ३२ हे विवाहयोग्य वय असू शकत नाही . विवाहाला जेंव्हा  उशीर  होतो त्यावेळी शनि,मंगळ व हर्शल यांचा संबंध असू शकतो . मंगल वयाच्या २७-२८व्या वर्षी ,शनी वयाच्या २९-३२ व्या वर्षी , व हर्शल ३२-३५  वर्षी विवाह देतो . शनि १,३,५,७,१० व्या स्थानात असतो त्यावेळी विवाहाला उशीर होत असतो. मंगळ १,४,७,८,१२व्या स्थानात  असेल तर विवाहाला उशीर होतो . हर्शल सप्तम स्थानात किंवा हर्षलची सप्तम स्थानावर दृष्टी असेल तर विवाहाला उशीर होत असतो . शुक्र हर्शल युती, प्रतियोग हासुद्धा योग विवाहाला उशीर  करतो चंद्र शनि युती असेल तर ,चंद्र शनीच्या नक्षत्रात ,शनि चंद्राच्या नक्षत्रात ,चंद्रावर  शनीची दृष्टी असेल तर पुनर्फू योगामुळे विवाहाला उशीर होत असतो ,चंद्राचा सब शनि असेल,किंवा शनीचा सब चंद्र असेल तर विवाहाला उशीर होतो. सप्तमाचा सब शनि, बुध राहू असेल तरीसुद्धा विवाहाला उशीर होतो. सप्तमाचा सब शुक्र ,चंद्र ,मगळ ,रवि गुरु असेल तर विवाह योग्य वयात होतो असा अनुभव प्रत्येक ज्योतिषाला येत असतो .पत्रिका पाहताना विवाहाला उशीर  का होत आहे याचा  विचार होणे गरजेचे आहे . शनि  , मंगळ ,हर्शल चा संबंध आहे का ते पाहीले पाहिजे अन्यथा कालावधी चुकू शकतो .  
              अनुजा जेंव्हा माझ्याकडे आली तेंव्हा तिचे वय ३२ पूर्ण झाले होते  तिने माझा विवाह केंव्हा होईल?  असे विचारले वैवाहिक जीवनाचा कारक शुक्र चतुर्थात अंशात्मक प्रतियोग हर्शल (हर्शल दशमात) मी विचारले विवाह ठरला आणि मोडला असे झाले आहे का? तिने सांगितले असे दोन वेळा घडले आहे . एकदा आमच्याकडून घडले, दुसरयांदा मुलाकडून घडले .  
              विवाह योग्य वयात म्हणजे वय वर्षे २० मध्ये चंद्राची महादशा चालू होती ती २८ सप्टेम्बर २००६ पर्यंत होती . चंद्र शुक्राच्या नक्षत्रात ,शुक्र हर्शल अंशात्मक प्रतियोग आहे म्हणून चंद्राच्या महादाशेमध्ये विवाह झाला नाही . त्यांनतर मंगळाची महादशा मंगळ सुद्धा शुक्राच्या नक्षत्रात ,शुक्र हर्शल अंशात्मक प्रतियोग आहे मंगळाची महादशा  ऑक्टोंबर २०१३ पर्यंत होती . मंगळ महदशेमध्ये सुद्धा विवाह झाला नाही . तोपर्यंत तिचे  वय ३२ पूर्ण झाले 
              या मुलीचे दोन वेळ विवाह ठरवून मोडले आहेत . पहीला मोडला २०१२ मध्ये सुरुवातीला, दुसरा  २०१२ मध्ये शेवटी शेवटी  . या दोन्ही वेळेला मंगळ  / शुक्र दशा चालू होती . मंगळ शुक्राच्या नक्षत्रात आहे . शुक्र हर्शल प्रतियोग आहे .  
            या नंतरची राहू महादशा २८ सप्टेंबर २०३१ पर्यंत आहे .  राहू कार्येशत्व खालीलप्रमाणे --------
        
 PLANET : RAHU
Itself :-------------- Rahu:- (6)      Rashi-Swami Moon (7)   6 7
It's N.Swami :-------- Saturn:- (8)   (1) 12  Cusp Yuti: (8)       Jupiter-Yuti  (8)   (2) (11)
It's Sub :------------ Moon:- 7   6 7   
It's Sub's N.Swami :-- Venus:- (3)   4 (9)  Cusp Yuti: (4)       Jupiter-Drusht  (8)   (2) (11)
Itself aspects :------ 1
                

राहू २,७,११ व ८या पूरक भावाचा कार्येश आहे राहूची महादशा विवाहास अनुकूल आहे . राहू दुसऱ्या पायरीला सर्वच भावाचा कार्येश आहे म्हणून राहू महादाशेमध्ये राहू अंतर्दशा गृहीत धरली . राहू अंतर्दाशेमध्ये विदश खालीलप्रमाणे ------
                     राहू / राहू / राहू --२२/२/२०१४ पर्यंत 
                                     गुरु ---४/७/२०१४ पर्यंत 
                                    शनि---७/१२/२०१४ पर्यंत 
  गुरु नक्षत्रात कोणीही नाही म्हणून गुरु  बलवान आहे . गुरु व शनि चे कार्येशत्व -------
      PLANET : JUPITER
Itself :-------------- Jupiter:- (8)   (2) (11)  Cusp Yuti: (8)       Saturn-Yuti  (8)   (1) 12
It's N.Swami :-------- Sun:- (3)     
It's Sub :------------ Ketu:- (12)      Rashi-Swami Saturn (8)   (1) 12
It's Sub's N.Swami :-- Moon:- (7)   6 7   
Itself aspects :------ 3 1 5
 PLANET : SATURN
Itself :-------------- Saturn:- 8   1 12  Cusp Yuti: (8)       Jupiter-Yuti  8  2 11
It's N.Swami :-------- Sun:- (3)     
It's Sub :------------ Venus:- 3   4 9  Cusp Yuti: (4)       Jupiter-Drusht  8  2 11
It's Sub's N.Swami :-- Sun:- (3)     
Itself aspects :------ 3 11 6                     

              गुरु व शनि यांची तुलना करता गुरु जास्त बलवान आहे . कारण गुरु लाभेश व धनेश आहे . शनि लग्नेश व व्ययेश आहे . म्हणून राहू महादशा राहू अंतर्दशा गुरु विदशामध्ये विवाहास व्हावयास हवा . तो कालावधी येतो २२ / २ / २०१४ ते ७/७/२०१४ . या कालावधीत विवाह होईल 
            

No comments:

Post a Comment