Wednesday, 6 November 2013

Case Study-3

+ शोध जावयाचा -----

            ज्योतिष शास्त्रात जास्त वेळा विचारला जाणारा प्रश्न म्हणजे विवाहाचा   मुलगी वयात आली कि आई वडिलांचे वरसंशोधन सुरु होते . आपल्या मुलीला  समजून घेणारा वर मिळेल का? सासरची माणसे  तिला सांभाळून घेतील का?असे  आई-वडिलांचे  मनात विचार येत असतात . जसजसा या कार्याला उशीर होत  जातो तसतसा आई-वडिलांची चिंता आणखीन वाढत जाते . असेच एके दिवशी जानेवारी महिन्यात एक स्त्री तिच्या २०-२२ वर्षाच्या मुलीबरोबर माझ्याकडे आली .  मी विचारले काय प्रश्न आहे? स्त्री म्हणाली हि माझी मुलगी ,हिचा विवाहयोग केंव्हा आहे ते पहायचे होते. मुलीची पत्रिका आहे का? तिने एक पारंपारिक पत्रिका दिली . यापत्रीकेवरून मला सांगता येणार नाही . मी पत्रीकेमधील जन्मतारीख ,वेळ व जन्मस्थळ लिहून घेतले . माझ्या संगणकामध्ये कृष्णमुर्ती पद्धतीने कुंडली तयार केली . त्या पत्रिकेचा अभ्यास करून  सांगितले २७ मे २०१२ ते  २५ जुलै २०१२ पर्यंत विवाह होईल .

 (जन्मतारीख २५/७/१९९०   वेळ --११. ३० सकाळी    स्थळ रे -७४. १०, पूर्व , अ १८. ७  उत्तर )

                 मुलीचा विवाह १३ जून २०१२ रोजी झाला आहे . 

पत्रिकेचे विवेचन खालीलप्रमाणे आहे. 

विवाहासंबधी कृष्णमुर्ती नियम --- सप्तमाचा उपनक्षत्रस्वामी जर २,७,११ /५,८ या भावांचा कार्येश असेल तर विवाह होइल. हा विवाह त्या भावा च्या दश-अंतर्दशेमध्ये होइल. 

या पत्रिकेमध्ये सप्तमाचा उपनक्षत्रस्वामी चंद्र आहे त्याचे बलवान कार्येशत्व खालीलप्रमाणे 

                      चंद्र-- १२कयू 

  न. स्वामी  शुक्र ----९,२

         सब     राहू ----

स  न .स्वामी चंद्र ---११,१२

            चंद्र २,११  भावांचा बलवान कार्येश आहे . म्हणजे विवाह होणार हे नक्की . पण केंव्हा होणार  प्रश्न उरतोच . ह्यासाठी महादशा -अंतर्दशा पहाव्या लागतील . प्रश्नवेळि चंद्राची महादशा होती . चंद्राची महादशा २८ नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत होती . चंद्राचे कार्येशत्व आपण वर पहिलेच आहे . चंद्र २,११ या भावांचा कार्येश आहे. गुरु अंतर्दशा २९/१०/२०११ ते २७/२/२०१३ पर्यंत आहे . गुरुचे  कार्येशत्व खालीलप्रमाणे फक्त  बलवान

                      गुरु--- १०

      न . स्वामी गुरु---१०

      सब      मंगळ ---७,३,८

 स. न . स्वामी शुक्र --९,२

      गुरु विवाहासाठी अनुकूल असणाऱ्या म्हणजे २,७,९,३ भावांचा बलवान कार्येश आहे . तसेच ८ या पूरक भावाचा बलवान कार्येश आहे.

             चंद्र २,११ भावाचा गुरु अन्तर्दशा २,७ या भावांची  कार्येश आहे . आता विदशा  अशी शोधावी लागेल ती ७,११ किंवा जास्तीतजास्त भावांची कार्येश असेल  विदशा खालीलप्रमाणे       

                            विदशा शनि   २/१/२०१२ ते १९/३/२०१२

                                       बुध     १९/३/२०१२ ते २७/५/२०१२

                                      केतू     २७/५/२०१२ ते २५/६/२०१२

                     शनि ---                       बुध -----११,२              केतू ---१०,चं ११ मं दृ ७,३,८

    न . स्वामी रवि ---१०,१२               बुध ----११,२                शनि ---४,५,६

          सब      चंद्र ---                        शनि ---                        राहू ----

स . न .स्वामी शुक्र  --९,२                 रवि ----१०,१२               चंद्र ----११,१२  कयू 

       

शनि फक्त २ भावांचा कार्येश आहे त्याचबरोबर १०,१२ या विरोधी भावांचा कार्येश आहे . बुध तिसरया  चौथ्या पायरीला पूर्णपणे प्रतिकूल आहे. म्हणून मी केतू विदशा निवडली केतू पहिल्या पायरीला ११,७ व ८ या पूरक भावांचा कार्येश आहे दुसरया पायरीला ५ या पूरक भावाचा व चौथ्या पायरीला ११ या प्रमुख भावाचा कार्येश आहे . छाया ग्रह जास्त बलवान असतात म्हणून मी केतू विदश निश्चित केली .

   चंद्र महादश -गुरु अंतर्दशा केतू विदशा म्हणजे २७ मे २०१२ ते २५ जुलै२०१२ या कालावधीत विवाह होईल असे सांगितले .

   गोचर भ्रमण ---

 गुरु व केतू हे मंदगतीचे ग्रह असल्यामुळे त्यांचे सब मधील भ्रमण पाहावे लागेल .

 .    प्रथम गुरु याचे भ्रमण पाहू ---२७ मे  २०१२ रोजी गुरु गुरूच्या सब मध्ये , ३० मे  रोजी शनीच्या सब मध्ये आहे . गुरु व शनि पहिल्या दोन्ही पायरीला  अनुकूल नाहीत(गुरु-१० ) (शनि -१०,१२ ) गुरु ८ जुन २०१२ ते १५ जून २०१२ पर्यंत बुधाच्या सब मध्ये, १६ जुन २०१२ ते १९ जून २०१२ पर्यंत केतूच्या सबमध्ये  बुध (११,१) व केतू (११,७,३,८) पहिल्या दोन पायरीला अनुकूल आहेत . म्हणजे गुरु ८जून २०१२ ते १९ जून २०१२ पर्यंत अनुकूल आहे.

  केतू ग्रह -----

  केतू ८ जून ते १९ जुन ०१२ पर्यंत  चंद्राच्या सबमध्ये आहे चंद्र पहि ल्या दोन पायरीला  अनुकूल आहे. (२,९,५)

चंद्र अतिशीघ्र ग्रह आहे  त्याचे गोचर भ्रमण पहिले नाही

    ८ जून २०१२ ते १९ जून २०१२ याकालावधीत म्हणजे १३ जून २०१२ रोजी विवाह झालेला आहे . 

 


No comments:

Post a Comment