Tuesday, 11 June 2019

Case Study-73

 नोकरी  केंव्हा मिळेल ?

             एक जातक नुकतेच इंजिनिअर मधील पदव्यत्तर पदवी  पूर्ण करीत होता. त्याच्या शेवटच्या सेम.मध्ये तो  कंपनीमध्ये इंटरशिप करत होता .   इंटरशिपचा कालावधी संपत आला होता .   .  .  .  . १८/३/२०१९ ला  इंटरशिप कालावधी संपणार होता. त्याने कंपनीला विचारले येथून पुढे ह्याच कंपनीत माझी नोकरी चालू राहील का  ? ते म्हणाले कंपनीत जागा आहे का ते पहिले पाहिजे . नक्की सांगता येणार नाही. त्यामुळे त्याला टेन्शन आले .त्याच अवस्थेत त्याने मला विचारले मला नोकरी केंव्हा मिळेल ?मी म्हटले  विचार करून मला १ ते २४९ यापैकी एक संख्या सांग .त्याने थोडा वेळ विचार करून २२५ हि संख्या सांगितली . या संख्येवरून मी कृष्णमूर्ती पद्धतीने कुंडली तयार केली.

दि १६/३/२०१९ वेळ १९-२३-४२ अं १७-५९ रे ७४-२६ के.पी नं २२५

हि कुंभ लग्नाची कुंडली आहे .
जातकाच्या मनातील विचार जुळतो का ते पाहू. चंद्र मनाचा कारक . चंद्र पंचम स्थानात आहे आणि षष्टेश आहे. चंद्र गुरूच्या नक्षत्रात गुरु दशमात लाभेश व धनेश हि आहे म्हणजे चंद्र थोडक्यात २,५,६,१० व ११ चा कार्येश . म्हणजे प्रश्नाचा रोख बरोबर आहे .
दशमाचा सब २,६,१०,११ चा कार्येश असेल तर २,६,१० या भावाच्या संयुक्त दशेत नोकरी मिळेल.
या पत्रिकेत दशमाचा सब शनी आहे . शनीचे कार्येशत्व खालीलप्रमाणे .

 PLANET : SATURN
Itself :-------------- Saturn:- (10)   1 (12)  Cusp Yuti: (11)  
It's N.Swami :-------- Venus:- (11)   (4) (9)  Cusp Yuti: (12)  
It's Sub :------------ Mercury:- 1   5 8  Cusp Yuti: (1)       Sun-Yuti  1  7
It's Sub's N.Swami :-- Jupiter:- (10)   2 11  Cusp Yuti: (10)       Mars-Drusht  (2)   (3) 10
Itself aspects :------ 5 1 8

शनी २,३,१०,११ चा कार्येश आहे . दुसऱ्या पायरीला शुक्र व्यय भावारंभी आहे म्हणजे त्याची षष्ठ  भावावर दृष्टी आहे एकूण शनी २,६,१०,११ या सर्व भावांचा कार्येश आहे नोकरी मिळणार हे निश्च्छित झाले आता केंव्हा मिळणार यासाठी आपण दशा पाहू.. आता जातकाला गुरु मध्ये रवी अंतर दशा चालू आहे .   गुरुचे कार्येश त्व खालीलप्रमाणे         

  PLANET : JUPITER
Itself :-------------- Jupiter:- 10   2 11  Cusp Yuti: (10)       Mars-Drusht  2  3 10
It's N.Swami :-------- Mercury:- (1)   5 (8)  Cusp Yuti: (1)       Sun-Yuti  (1)   (7)
It's Sub :------------ Saturn:- (10)   1 (12)  Cusp Yuti: (11)     
It's Sub's N.Swami :-- Venus:- (11)   (4) (9)  Cusp Yuti: (12)     
Itself aspects :------ 4 2 6                            

 PLANET : SUN
Itself :-------------- Sun:- 1   7     Mercury-Yuti  1  5 8
It's N.Swami :-------- Jupiter:- (10)   2 11  Cusp Yuti: (10)       Mars-Drusht  (2)   (3) 10
It's Sub :------------ Rahu:- (5)    Cusp Yuti: (5)      Rashi-Swami Mercury (1)   5 (8)  Moon-Yuti  (5)   (6)
It's Sub's N.Swami :-- Jupiter:- (10)   2 11  Cusp Yuti: (10)       Mars-Drusht  (2)   (3) 10
Itself aspects :------ 8                                                                                                      .. 
                                                                                                                                                                    गुरु १०,११ चा कार्येश आहे ४ त्या पायरीला शुक्र व्यय भावारंभी म्हणजे त्याची दृष्टी षष्ठ भावावर आहे 
याचा अर्थ गुरु ६,१०,११ भावाचा कार्येश आहे कुंडलीचे लग्न कुंभ आहे म्हणजे स्थिर तत्वाचे आहे म्हणून रवी अंतर्दशा सोडावी लागेल. त्यापुढील अंतर दशा चंद्राची घ्यावी लागेल. चंद्राचे कार्येशत्व ...                                  
PLANET : MOON
Itself :-------------- Moon:- (5)   (6)  Cusp Yuti: (5)       Rahu-Yuti  (5)    Ketu-Drusht  (11)  
It's N.Swami :-------- Jupiter:- (10)   2 11  Cusp Yuti: (10)       Mars-Drusht  (2)   (3) 10
It's Sub :------------ Sun:- 1   7     Mercury-Yuti  1  5 8
It's Sub's N.Swami :-- Jupiter:- (10)   2 11  Cusp Yuti: (10)       Mars-Drusht  (2)   (3) 10
Itself aspects :------ 11

चंद्र २,६,१०,११ या सर्व भावाचा कार्येश आहे . गुरु ६,१०,११ भावांचा ,चंद्र २,६,२०,११ भावांचा कार्येश आता या ठिकाणी सुद्धा मंगळाची  विदशा घेता येणार नाही त्या पुढील राहूची विदशा घ्यावी लागेल                                    
PLANET : RAHU
Itself :-------------- Rahu:- (5)    Cusp Yuti: (5)      Rashi-Swami Mercury (1)   5 (8)  Moon-Yuti  (5)   (6)
It's N.Swami :-------- Jupiter:- (10)   2 11  Cusp Yuti: (10)       Mars-Drusht  (2)   (3) 10
It's Sub :------------ Moon:- (5)   (6)  Cusp Yuti: (5)       Rahu-Yuti  (5)    Ketu-Drusht  (11)  
It's Sub's N.Swami :-- Jupiter:- (10)   2 11  Cusp Yuti: (10)       Mars-Drusht  (2)   (3) 10
Itself aspects :------ 11
                                                                                                                                                                       राहू २,६,१०,११ भावांचा कार्येश आहे . गुरु चंद्र राहू दशेत १४ ऑगस्ट २०१९ ते २६ ओकटोम्बर २०१९ या कालावधीत नोकरी लागेल.                                                                                                                                                                     १५ एप्रिल पर्यंत त्याची शेवटच्या सेम ची परीक्षा संपणार आहे .
गोचर भ्रमण 
गुरु चंद्र राहू दशेमध्ये गुरु राहू हे मंद गतीचे ग्रह आहेत. व चंद्र अतिशीघ्र ग्रह आहे . मंदगतीने ग्रहांचे सब मधील भ्रमण पाहावे लागेल. व चंद्राचे नक्षत्रातील भ्रमण पाहावे लागेल.                                                                           सर्वच ग्रह पहिल्या दोन पायरीला अनुकूल आहेत . त्यामुळे गुरु राहूचे गोचर अनुकूल आहे . 
चंद्र शीघ्रगती ग्रह आहे . म्हणून नोकरीचा कारक शनी चे गोचर भ्रमण पाहावे लागेल  परंतु सर्वच ग्रह अनुकूल असल्यामुळे १४ ऑगस्ट ते २६ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत गोचर अनुकूल आहे .   याच कालावधीत नोकरी लागणार .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 comment:

  1. Civil Lab Equipment Manufacturer is the leading Manufacturer, Supplier and Exporter of Civil Engineering Lab Equipments or instruments. Established in 2005.

    Mob: +91-9891445495, +91-8448366515, +918587026175
    Phone : +91-11-23657121
    Website : http://setestindia.com, http://civillabequipmentmanufacturer.com

    ReplyDelete