Monday, 10 June 2019

Case Study--70


पत्नी...६/५/७८ ००-४५ पुणे
ही पत्रिका BTR करायची आहे मी खालीलप्रमाणे  सब चंद्र संबंध पद्धतीने केली
१) पती...चंद्र सिंह राशीत केतू नक्षत्रात
२)कन्या..चंद्र मकर राशीत रवी नक्षत्रात
३) पुत्र...चंद्र कन्या राशीत चंद्र नक्षत्रात
दिलेली वेळ ००-४५
दुरुस्त केलेली वेळ ००-३८-५६

स्त्री..लग्नाचा सब मंगळ
चंद्र मेष राशीत
सब मंगळ व चंद्र राशी स्वामी मंगळ आहे.
सब चंद्र संबंध प्रस्थापित झाला 
१) पती..
स्त्री च्या पत्रिकेत ७ चा सब चंद्र आहे. 
पतीच्या पत्रिकेत चंद्र सिंह राशीत केतू नक्षत्रात.
पतीचा चंद्र राशी स्वामी रवी व स्त्री चा ७ चा  सब चंद्र दोघेही सिंह राशीत एकत्र.आहेत
२) कन्या.. पत्नीचे ५ चा सब बुध ( प्रथम संतती )आहे. कन्येच्या पत्रिकेत चंद्र मकर राशीत रवी नक्षत्रात
सब बुध  व कन्येचा  चंद्र नक्षत्र स्वामी रवी , दोघांचे राशी स्वामी शनी (कुंभ )आहे.
३) पुत्र...
पत्नीचे ७ च सब चंद्र आहे ( दुसरी संतती = ७ स्थान )
पुत्र पत्रिकेत चंद्र कन्या राशीत चंद्र नक्षत्रात
पत्नीचा ७ चा सब व मुलाचा चंद्राचा नक्षत्र स्वामी चंद्र च आहे.
अशा प्रकारे सब चंद्र संबंध प्रस्थापित होतो.


उदा...२) 
बहीण..२१/१०/९० ७-१६-३९  रे ७२,४९,३३ अ १८,५८,३०
भाऊ...१०/५/९४ १२-१०     रे ७३,११ अ १७,४५

बहीण...लग्नाचा सब शनी
चंद्र वृष्छिक राशीत गुरु नक्षत्रात
सब शनी धनु राशीत आहे
सब शनी चा राशी स्वामी गुरु आहे व चंद्राचा नक्ष्ट्रस्वमी गुरु च आहे येथे सब चंद्र संबंध प्रस्थापित झाला .
बहिणीच्या पत्रिकेत धाकटा भाऊ म्हणजे तृतीय स्थान होईल. तृतीय स्थानाचा सब बुध आहे ह्याचा भावाच्या   चंद्राशी संबंध असला पाहिजे.
भावाचा चंद्र सिंह राशीत केतू नक्षत्रात आहे. 
भावाच्या पत्रिकेत सब बुध वृषभ राशीत आहे.  
केतू ला राशी नाहीत म्हणू केतू ज्या राशीत आहे त्याच्या स्वामी च विचार करावा. केतू वृषभ राशीत आहे. म्हणजे सब बुध व चंद्राचा नक्षत्र स्वामी केतू दोघेही वृषभ राशीत आहेत. 
येथे चंद्र सब संबंध आला

आता भावाची पत्रिका पाहू...
लग्नाचा सब गुरु आहे.
चंद्र सिंह राशीत केतू नक्षत्रात 
भावाच्या पत्रिकेत गुरु तुळ या शुक्राच्या राशीत आहे.
चंद्राचा नक्षत्र स्वामी केतू वृषभ राशीत आहे. 
सब गुरु चा राशी स्वामी शुक्र व   चंद्र नक्षत्र स्वामी केतू , केतूचा राशी स्वामी शुक्र च आहे. 
येथे ही सब चंद्र संबंध आला
आता ११ स्थान हे मोठ्या बहिणीचे होईल लाभाचा सब  गुरु आहे ह्याचा संबंध बहिणीच्या चंद्राशी  असला पाहिजे.
बहिणीचा चंद्र वृश्छिक राशीत गुरु च्या  नक्षत्रात आहे. 
म्हणजे सब गुरु व चंद्र नक्षत्र स्वामी गुरु च आहे येथे ही सब चंद्र प्रस्थापित झाला .

 भाऊ..१८/५/९४ वेळ १२-१० रे ७३,११ अ १७,४५
प्रश्न नोकरीचा आहे.
१० चा सब चंद्र
चंद्र...१ क. यू
केतू..१०,१० क. यू शु ११ र यू १०
केतू..१० क. यू.
रवी...१०,२ के यू १०

चंद्र २,१०,११ च कार्येश आहे.
म्हणजे नोकरी लागली पाहिजे
सदर भाऊ सद्या अमेरिकेत आहे. नोकरीचे खूप प्रयत्न करीत आहे पण नोकरी लागत नाही.
२,३,४ पायरीला केतू व रवी वर प्लुटो ची दृष्टी आहे अनुक्रमे १७७.१ व १७९.६
प्लुटो हा ग्रह चा संबंध नोकरी शी येत असेल तर ह्याला नोकरी लागणार नाही. असे वाटते
व्य याचा सब शुक्र ५,९,११ च कार्येश आहे त्यामुळे उच्च शिक्षण परदेशात झाले. पण नोकरी नाही.
सद्या शुक्र २७/४/२१ पर्यंत आहे
आता शुक्र बुध चालू २६/२/२० प.
शुक्र...५,९,११
बुध...१,५,९,१०,११,१२
२,६ वे स्थान फक्त राहू केतू दाखवितात.
राहू..केतू चा कालावधी संपलेला आहे.
शुक्र केतू...२७/४/२१ पर्यंत आहे
केतू ..२,३,४,६,१० चा कार्येश आहे
परंतु केतू रवी नक्षत्रात आहे
केतू व रवी वर प्लुटो ची पूर्ण अंशात्मक दृष्टी आहे.
त्यामुळे २७/४/२१ पर्यंत नोकरीची शक्यता कमीच

1 comment:

  1. Civil Lab Equipment Manufacturer is the leading Manufacturer, Supplier and Exporter of Civil Engineering Lab Equipments or instruments. Established in 2005.

    Mob: +91-9891445495, +91-8448366515, +918587026175
    Phone : +91-11-23657121
    Website : http://setestindia.com, http://civillabequipmentmanufacturer.com

    ReplyDelete