Tuesday, 28 June 2016              नोकरीमधे  बदल आहे का ?

                                                    भिजीत एका मल्टीनेशनल कंपनी मधे नोकरीला होता. यापूर्वी त्याने २  ३ नोकरया सोडलया होत्या. आता ज्या कंपनी मधे नोकरी करतो त्या ठिकाणी त्याला वरीष्ट खुप त्रास देत होते त्यामुळे तो वैतागलेला होता म्हणून त्याने मला प्रश्न विचारला की आताच्या  नोकरीमधे काही  बदल आहे का? ही नोकरी सोडुन दूसरी नोकरी मिळेल का? मि म्हटले १ ते २४९ यापैकी एक संख्या सांग. त्याने ७५ ही संख्या सांगितली

     हा प्रश्न मि २८।९।२०१३ रोजी १८़३०़०७ वाजता    अ १७  ५९  व    रे ७४  २६ येथे सोडविला
ही कुंडली कर्क लग्नाची आहे
नियम... दशमाचा सब ३  ५  ९  । २  ६  १०  ११ या भावांचा कार्येश असेल तर त्यांच्या दशा अंतर दशेमधे दूसरी नोकरी मिळेल
३  ५  ९  नोकरी सोडन्यासाठी व २  ६  १०  ११ दूसरी नोकरी मिलण्यासाठी
दशमाचा सब रवि आहे
रवि...२  ३  क यु
चंद्र...१२
मंगळ...
बुध  ...३
रवि २  ३  १२ या भावांचा कार्येश आहे
या मधे ३ बदल सुचवितो व २ दूसरी नोकरी मिळणार है सूचित करतो
नोकरी मधे बदल केंव्हा  होईलयासाठी दशा अंतर दशा पाहिल्या
प्रश्न वेळी गुरु मधे शुक्र ची अन्तर्दशा चालू होती
*गुरु..१२  ६      
गुरु..१२  ६        
बुध...                                                 
मंगळ...१  ५  १० 
*शुक्र...
गुरु..१२  ६
केतु...९  १०  कयु मं १  ५  १०
शुक्र...४  ११
गुरु  १ ५ ६ १० १२ चा व शुक्र १ ४ ५ ९ १०   या भावांचा कार्येश आहे
५  ९  १२ हे  भाव बदल सुचवितात व ६  १०  ११ हे दूसरी नोकरी मिळणार हे सुचवितात
३  ५  ९  व २  ६  १०  ११ ही साखळी जूळण्यासाठी विदशा अशी शोधावी लागेल  की जी ३  २ या भावांचि कार्येश असेल
पुढील विदशा रविची  आहे रविचे कार्येश
रवि...२  ३  क यु
चंद्र...१२
मंगल...
बुध...३


रवि विदशा २  ३  भावाची कार्येश आहेनोकरी मिळण्यासाठी २ ६ १० ११  व सोडन्यासाठी ३  ५  ९  ही साखळी पूर्ण होतेगुरु महादशेत शुक्र अंतर दशेत व रवि विदशेत घटना घडनार  आहे प्रश्न कुंडली चार तत्वाचि आहे हयाचा अर्थ घटना लवकर घडणार आहे है सूचित होतेगुरु शुक्र रवि दशेत म्हणजे ११।२।१४ ते ३१।३।१४ या कालावधीत नोकरी मधे बदल होणार असे सांगितलेगोचर भ्रमन....वरील कालावधीत गोचर भ्रमण अनुकूल असेल तरच घटना घडेलगुरु शुक्र रवि यामधे गुरु मंद गतिचा ग्रह आहे म्हणून त्याचे सब मधील भ्रमण पहावे लागेल१) गुरु या कालावधीत वक्री आहे पण गुरु ११ फेब्रुवारीला २०१४ ला शुकराचया सब मधे आहे शुक्र वक्री नाही ६ मार्चला मार्गी झाला तो ३१ मार्च २०१४ शुकराचया सब मधे आहे शुक्र पहिल्या २ पायरीला अनुकूल आहे२) शुक्र हा शीघ्र गतिचा ग्रह आहे त्याचे नक्षत्र स्वामीचे भ्रमण पहावे लागेल ११ फेब्रुवारीला२०१४ ला शुक्र शुक्राच्या च नक्षत्रात आहे.  २२ फेब्रुवारीला रविचया नक्षत्रात आहे ११ मार्च २०१४ ला चंदराचयान नक्षत्रात व २५ मअर्च ला मंगलाचया नक्षत्रात  शुक्र रवि चंद्र मंगल हे सर्व पहिल्या २ पायरीला अनुकूल  आहे३ ) रविचे नक्षत्र भ्रमण लहावे लागेल रवि  ११ फेब ला मंगलाचया नक्षत्रात २० फेब्रुवारी ला राहुच्या नक्षत्रात ५ मार्च ला गुरुच्या नक्षत्रात व १८ मार्च ला शनिचया नक्षत्रात आहे मंगळ राहू गुरु शनि है सर्व पहिल्या दोन पायरीला अनुकूल  आहेतवरील कालावधीत म्हणजे ११ फेब्रुवारी २०१४ ते ३१ मार्च २०१४ या कालावधीत गोचर भ्रमण अनुकूल होते  म्हणून बदल याच कालावधीत झालासदर व्यक्तिने २७ फेबृवारीला नोकरी लागली असे सांगितले

No comments:

Post a Comment