Friday, 24 June 2016

निवडणूक ..... एक अनुभव

                                मागील विधानसभा निवडणुकीच्या काळातील घटना आहे. केन्द्रामधे भाजपची सत्ता आहे. महाराष्ट्रामधे  ऑक्टोंबर नोव्हेंबर २०१४ मधे विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यामधे आजि  माजि आमदार आपले नशिब आजमावित होते. प्रत्येक पक्ष आपली ताकद आजमावित होते.कही पक्षामधे नवीन चेहरयाना संधि देन्याचा प्रयत्न दिसत होता. अशीच एक ओलखीचि व्यक्ति माझ्याकडे आली व महनलिमि सुद्धा या शर्यतीमधे आहे कारण त्याच्या नावाची चर्चा चालली होती हे माझ्या कानावर आले होते त्य व्यक्तिने .... या पाक्षातरफे मला टिकिट मिळेल का? असा प्रश्न मला विचारला. मि म्हटले पक्षा तर्फे टिकिट मिळेल का असा विचार करुण कुलदैवतेचे स्मरण करून  १ ते २४९ या मधिल एक संख्या सांगा. त्याने थोड़ावेल विचार करून मला १४९ ही संख्या सांगितली हा प्रश्न मि १८ सप्टेम्बर २०१४ रोजी रात्री ८़७़२१ वाजता फलटण येथे सोडविला व ..... या पक्षा तर्फे आपणास टिकिट मिळणार नाहि असे स्पष्ट सांगितले.  ते कसे सांगितले त्याचे विवेचन खालीलप्रमाणे.....

पक्षातरफे टिकिट म्हणजे निवडणूक लधविन्यासठि त्या पक्षाने दिलेले एक परवानगीचे पत्र असते पत्राचा विचार तृतीय स्थानापासुन करतात. पत्र केनवहा येईल? बातमी पेपरमधे केनवहा छापुन येईल? इच्छित फोन केनवहा येईल? बातमी खरी की खोटी?  जाहिरात् पेपर मधे केनवहा छापुन येईल?
हस्तलिखित , पुस्तकाचे प्रकाशन केंवहा होईल या सर्वांचा विचार तृतीय स्थानावरुन करतात
कृश्रनमुर्तिचा नियम ..... तृतीय भावाचा सब लाभाचा कार्येश असेल तर पक्षातरफे टिकिट मिळेल

निवडणूक लढ़विन्याचि इच्छापूर्ति होईल का?

नियम.... लाभाचा सब लगनभावाचा कार्येश होत असेल तर इच्छा पूर्ण होईल
या दोन नियमांचा वापर या उदाहरणामधे केला आहे.
मनातील विचार जुलतो का ते पाहु
चंद्र मनाचा कारक , चंद्र अष्टमात मिथुन राशित नवम स्थानारंभी आहे. चंद्राची दृष्टि तृतीय स्थानारंभी आहे म्हणजे प्रश्न बरोबर आहे.

चंद्र तृतीय स्थानाशी संबंधित आहे म्हणजे प्रश्न बरोबर आहे

य कुंडली मधे तृतियाचा सब शनि  आहे
शनिचे कार्येशत्व......
शनि...
गुरु...९,२
बुध....
मंगळ...१,६
तृतियाचा सब शनि लाभाचा कार्येशहॉट नाही म्हणजेच पक्षातरफे टिकिट मिळणार नाही हे सांगता येते
पक्षातरफे निवडणूक लढविणयाचि इच्छापूर्ति होते का ते पाहु
लाभाचा सब केतु  आहे
केतु... ५ गुरु ९,२,११
बुध...११ राहु यु ११ केतु दृ ५
गुरु...
बुध...११ राहु यु ११  केतु दृ  ५
लाभाचा सब लग्न भावाचा कार्येश होत नाहि तृतियाचा सब  लाभाचा कार्येश हॉट नाही व लाभाचा सब  लगनाचा कार्येश होत नाहि म्हणजे पक्षातरफे टिकिट मिळणार  नाही हे संगता येते
 सदर व्यक्तीला टिकिट मिळाले नाहि

उदाहरण दूसरे........
 जून २०१५ मधे सातारा जिल्हा प्रार्थमिक शिक्षक बैंकेची निवडणूक झाली त्यावेळी
श्री अनिल मला म्हणाले मागील पंच वार्षिक निवडणुकीत मी उभा राहिलो होतो  पण त्यावेळी मि पराभूत झालो होतो परंतु यावेळी मला उभे राहण्याची खुप इच्छा आहे  तर XXX  या पक्षा तर्फे मला निवडणुकीचे टिकिट मिळेल का?
कारण मिळण्यासाठी सुधा स्पर्धा आहेच
टिकिट मिळाले तर निवडणुकीत यश मिळेल का?  मि म्हणालो हा प्रश्न मनात धरून , कुलदेवतेचे स्मरण करुन  १ ते २४९  या पैकि एक संख्या सांगा त्यानी थोड़ावेल मन  एकाग्र करुन १४७ ही संख्या सांगितली

ह प्रश्न मि १६ मे २०१५ रोजी ११़२२़३८ वाजता फलटण ( अ १७  ५९  रे ७४  २६ )

येथे सोडविला त्याच दिवशी तुला पक्षातर्फ टिकिट मिळणार व तु निवडून येणार असे सांगितले
त्याचे विवेचन खालीलप्रमाणे....
ही कुंडली वृष्चिक लग्नाची आहे
पक्षातरफे टिकिट मिळेल का?  .....
तृतीया चा सब राहू आहे

राहु....

चंद्र...6 क यु 6
राहु...
चंद्र...6 क यु 6

राहु शष्ट भावाचा बलवान कार्येश  आहे पण लाभाचा कार्येश होत नाही


लाभाचा सब लग्नाचा कार्येश होतो का ते पाहु

लाभाचा सब शनि आहे
शनि...1,3,4 मं दृ 7  2
शनि...1,3,4 मं दृ 7  2
शुक्र...6  12
राहु...11 बुध 7 न चं 6

लाभाचा सब लगनाचा कार्येश आहे

म्हणजे निवडणूक लढ़विन्याचि इछा पूर्ण होत आहे

शष्ट भाव हा प्रतिस्पर्धयावर मात करण्याचे स्थान आहे.

आतापर्यंत आपण शष्ट भाव स्पर्धा परीक्षा, कोर्ट केस व क्रिकेट मैच साठी वापर करीत आलो आहोत निवडणुकित
पक्षा तरफे टिकिट मिळविणे ही सुधा एक स्पर्धाच आहे
म्हणून       १)   तृतीयांचा सब शष्टाचा कार्येश असेल          त्याच बरोबर
                  २)   लाभाचा सब लग्नाचा कार्येश असेल                तर टिकिट मिळेल असेच या उदाहरनातुन दिसून येते श्री अनिलला पक्षातरफे निवडणूक लढ़विन्यासठी टिकिट मिळाले 
पक्षातरफे टिकिट मिळविन्यासाठी स्पर्धा/ चढ़ाओढ असेल तर मला वाटते शष्ट भावाचा विचार व्हावयास हवा

दोन कुंडली मधिल साम्य.....


1) दोन्ही कुंडल्या वृश्चिक लगनाच्या आहेत

2) दोन्ही मधे तृतियाचा सब शष्टाचा कार्येश आहे
3) दोन्ही मधे तृतियाचा सब लाभाचा कार्येश नाही

दोन्ही कुंडली मधिल फरक


1) श्री सुनिलच्या पत्रीकेत लाभाचा सब लगनाचा कार्येश होत नाही म्हणून श्री सुनिलला टिकिट मिळाले नाही

2) श्री अनिलच्या पत्रीकेत लाभाचा सब लगनाचा कार्येश हॉट आहे म्हणून श्री अनिलला टिकिट मिळाले आहे

निवडणुकीत यश मिळेल का?


नियम......शष्टाचा सब 2  6  10  11 यापैकी भावाचा कार्येश असेल तर 2  6  10  11 या भावानचया कार्येश ग्रहांचया दशेत यश मिळते


निवडणूक साठी अनुकूल भाव 1  2  3  6  10  11

                      प्रतिकूल भाव  7  8  9  12  4  5

प्रश्न करत्यासाठी...शष्ट भाव  आवश्यक

प्रतिस्परध्यासाठी...द्वादश भाव आवश्यक

शष्ट भावाचा सब चंद्र आहे

चंद्र... 6 कयु
केतु...5गु 9 न श 1  3  4  मं दृ 7  2
मंगळ..7  2 श दृ 1  3  4
रवि...7  10

शष्टाचा सब चंद्र  1  2  3  6  10  अनुकूल आहे व 4  5  7 9

 भाव प्रतिकूल आहे संख्यात्मक 5 भाव अनुकूल आहेत म्हणून प्रश्न कर्ता विजयी होईल असे सांगता येते
लभाचा सब शनि आहे शनि चे कार्येशत्व....
शनि...1  3  4
शनि...1  3  4
शुक्र...8  12
राहू...11 बु 7 न चं 6

निवडणूक निकालाच्या वेळी दशा खालील प्रमाणे

केतु  मंगल  चंद्र दशा होती
केतू...
शनि...1  3  4  मं दृ 7  2
राहू...
चंद्र...6  कयु
अनकूल  1  2  3  6
प्रतिकूल  4  7

मंगळ...7  2  श दृ 1  3  4

रवि... 7  10 कयु
शुक्र...6  12
राहू...11 बु 7  न च 6
अनुकूल  1  2  3  6  10  11
प्रतिकूल  4  7  8  12
चंद्र...6 कयु
केतू... 5 गु 9
मंगल..7  12  श दृ 1  3  4
रवि...7  10
अनुकूल  1  3  6  10
प्रतिकूल  5  7  9  12

महादशा अन्तर्दशा श्री अनिल व प्रतिस्पर्धी याना अनुकूल असून सुधा केवळ शष्टाचा सब 4 पायरीवर 10 भावाचा बलवान कार्येश आहे  आणि लाभाचा सब  शनि 4 थ्या यशाच्या पायरीवर 11  6  भावांचा बलवान कार्येश आहे म्हणून श्री अनिल निवडून  आले. श्री अनिलला 667 पैकी 428 मते मिळाली व प्रतिस्परध्याला 197 मते मिळाली आतापर्यनतचा इतिहास श्री अनिल विक्रमी मतानी निवडून  आले. पुढ़ारी वृत्तपत्राने त्यांची विशेष नोंद घेऊन त्यांच्या साठी एक स्वतंत्र परिछेद छापला आहे.

No comments:

Post a Comment