Sunday, 12 June 2016

स्त्री  26 नोव्हेंबर 77 वेळ 9=50  स्थळ--अ 17  59  रे 74  26

पुनर्विवाह होईल का?
सप्तामाचा सब शनि आहे
L शनि  S  राहु   R  बुध    D चंद्र
सब शनि LSRD मधे आहे म्हणजे वेळ बरोबर आहे

कृ नियम ....सप्तामाचा सब द्विस्वभाव राशीत अथवा त्याचा नक्षत्र स्वामी द्विस्वभाव राशोत असेल व 2 7 11 या भावाचा कार्येश असेल तर द्वितीय विवाह होतो


अथवा द्वितियाचा सब 2 8 11 चा कार्येश असेल तर द्वितीय विवाह होतो


शनि सिंह या स्थिर राशित असून त्याचा नक्षत्रस्वमि केतु मीन या द्विस्वभाव राशित आहे म्हणून द्वितीय विवाह होउ शकतो


शनि....

केतु...3 गुरु 6 1
राहु....
चंद्र....5

1 3 5 6 हे फारसे विवाहाला अनुकूल नाहीत

म्हणून द्वितीय विवाह करु नये कारण वैवाहिक सौख्य मिळणार नाही  कारण् शनि 1 3 6 च कार्येश आहे

फक्त मैत्रीपूर्ण सबंध ठेवता येतील (5)


तिने सांगितले माझे एका व्यक्ति बरोबर मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत .

 No Sex (6)
द्वितियाचा सब राहु आहे
प्रथम पत्नीचे मृत्यु स्थान म्हणजे द्वितीय स्थान येईल म्हणून द्वितीय स्थानावरुन द्वितीय विवाह पहावा तसेच द्वितीय स्थानापासुन सप्तम स्थान महणजे 8 स्थान येते म्हणून
द्वितियाचा सब 2,8,11 चा कार्येश असेल तर द्वितीय विवाह होतो.

राहुचे कारयेशत्व

 राहु....
चंद्र....5
बुध....
केतु....3 गुरु 6,1 न बुध 12

राहु 4 पयरिला 1  3  6  12 या भावानचा कारयेश

आहे म्हणून वैवाहिक सुख मिळणार नाही
 म्हणून द्वितीय विवाह करु नये


No comments:

Post a Comment