Friday, 24 June 2016         वडीलोपार्जीत मालमत्तेत हिस्सा मिळेल का?

वडिलोपार्जीत मालमत्ता ही अष्टम स्थानावरुन पाहिली जाते अष्टम भावाचा सब 4  8  11 या भावांचा कार्येश असेल तर 4 8  11 या कार्येश ग्रहांचया दशेत जमीनी मधे हिस्सा मिळतो अथवा घर मधे
काहीवेला 4 लागत नाही पण 2  दागिने  6  11 पैशाचया रुपात हिस्सा मिळतो

केपि नंबर 141  24 जून 16 वेल 18=47=35 फलटण


अष्टमचा सब रवि आहे


रविचे कार्येश त्व....


रवि...8 , 11

राहु...10 र 8  11  गु यु 10  3  6
गुरु...
शुक्र...8

अष्टमाचा सब रवि राहुचया नक्षत्रात आहे मालमत्ता शापित असावि(राहु)


                यामधे 4 भाव  लागत  नाही घर अथवा जमीन मिळणार नाही


               परंतु 6  8  11 भावामुले पैशाचया रुपात नक्की मिळेल

 मंगळ दशा चालू आहे

मंगल

गुरु....10  3  6 रहु यु 10 केतु दृ 4
रवि....8  11
राहु...10 र  8  11 गु यु 10  3  6

मंगल  शुक्र  रवि

17 औक्तोंबर 18 ते 7 नोवहे 18
या कालावधीत मिळेल

शुक्र

राहु...10  र 8  11  गु यु  10  3  6
बुध...8
मंगल....1  2  7

रवि...8  11

राहु....10 र 8  11 गु यु 10  3  6
गुरु...
शुक्र... 8
            संबंधित व्यक्तिची घर जमीन मिळून मालमत्ता 1.5 ते  2 कोटींची आहे
त्यात वाटेकरी  7 जण आहेत
प्रत्येकी कमित कमी 20-- 25 लाख मिलतील

No comments:

Post a Comment