Tuesday, 21 June 2016

           ---------- संतती केंव्हा होईल ?
                        प्रत्येक स्त्री चे एक स्वप्न असते आपला संसार सुखी असावा आपल्या भावना जपणारा जिवापाड प्रेम करणारा एक सखा असावा.  पण प्रतयेकाची स्वप्ने पूर्ण झाली असती तर दु:ख औषधाला देखील राहिले नसते. 
         पण असा सखा मिळाला तरी संसार सुखाचा होईल याचि शाश्वती देता येत नाही. 
जोपर्यंत आपल्या मुलीला एखादी संतति होत नाही तोपर्यंत आई वडीलांचि काळजी संपत नाही
                अशाच एका स्त्री चे विवाह होउन तीन वर्षे झाली होती. अद्धयाप संतति झाली नाही पण तीन गर्भपात झाले. प्रत्येक स्त्रिला वाटत असते आपल्या संसार वेलिवर एखादे फूल उमलावे. पण वेलीवर फूल उमलायचे आधीच ते गलून पडत होते.अशावेळी घरातील वयस्कर स्त्रीयामधे शंका निर्माण होते तदनंतर वैधकिय चाचण्या  सुरु होतात त्यातून संतति झालीच नाहीतर स्त्री हतबल होते, आणी सुखी संसाराची स्वप्ने हळू हळू विरळ  होउ लागतात.
शेवटचा पर्याय म्हणून ज्योतिषाकडे पाउले  वळायला  लागतात 
                               प्रश्न विचारला जातो     माझ्या नशिबात संतति सौख्य आहे का?
          अशाच एका अभागी स्त्रीने मला प्रश्न विचारला मला संतति केंवहा होईल्? मि तिचे जन्मटिपण घेतले तीची जन्म तारीख ३।४।८८ वेळ १८़१० मुम्बई
 हा प्रश्न मि  १४।६।१६ रोजी संध्याकाळी ५़=३३़=०४ वाजता  येथे ( अ १७  ५९  रे ७४  २६)सोडविला
 कृष्णमूर्ति नियम.... पंचमाचा सब २  ५  ११ या भावानचा बलवान कार्येश असेल तर २  ५  ११ भावानचया कार्येश ग्रहाचया दशेमधे संतति होते
 या पत्रीकेत पंचमाचा सब मंगळ आहे
त्यावेलेचे          एल एस आर डी
एल -मंगळ  एस -मंगळ आर -बुध  डी -मंगळ  एल एस शनि  
पंचमाचा सब मंगळ  एल एस आर डी मध्ये आहे म्हणजे पत्रिकेची वेळ बरोबर आहे
मंगळा चे कार्येशतत्व 
मंगळ.....
रवि....७
शनी...४
केतु...१२ र  ७ न र ७

या कुंडली मधे पंचमाचा सब

मंगळ 3 व 4 पायरिला 4,7,12 य भावानचा कार्येश आहे संततिला पूर्ण विरोधी भाव  आहे

    

    हाच प्रश्न मि के पि नंबर प्रमाणे सोडविन्याचा प्रयत्न केला
तिच्या कडून 1 ते 249 या पैकि एक नंबर विचारुन घेतला
तिने 79 नंबर दिला
याप्रमाणे ह प्रश्न मि 16/6/16 रोजी सकाळी 7=17=39 वाजता फलटण येथे सोडवला----- खालिलप्रमाने
या पत्रीकेत पंचमाचा सब चंद्र  आहे
चंद्र....
राहु....2 कयु र 11 गुरु युति 2  6  9
शनि...4  7
बुध....10  12

के पि नंबर कुंडली मधे सुधा पंचमाचा सब चंद्र 3 व 4 पायरीला 4  7  10  12  या भावानचा कार्येश आहे   हे  भाव संततिला पूर्ण विरोधी   आहेत


पंचमाचा सब संबंधित घटनेला नकार देत असेल तर दशा अनतरदशा पाहण्याची आवशक्याता भसत नाहीया पत्रीकेत संतति कारक गुरु आणि प्लूटो यांच्या मधे प्रतियोग आहे (6 अंश)
                प्लूटो हा ग्रह स्फोटक विध्वंस करणारा आहे.  हया ग्रहा  बरोबर जो ग्रह असतो अथवा युति असते त्या ग्रहची फले कमी करतो अथवा नष्ट करतो

गर्भपात झाले त्यावेळी नेमके कशामुळे  झाले त्याचा शोध घेण्याचा मी प्रयत्न  केला
1) पहिला  जून  2014
गुरु  बुध  गुरु   1/4/14  ते 21/7/14
**गुरु  8 कयु
   केतु  12  र  7  न र 7
   बुध
   शनि  3,5,4 कयु गु दृ 8
** बुध
    शनि  3,5,4कयु गु दृ  8
    शनि  4  कयु
    केतु  12  र  7  न  र  7
3  5  भाव असून सुधा 4,7,8,12  मुळे गर्भपात झाला

2) दूसरा  ऑक्टोम्बर 2015

गुरु  केतु  बुध  17/9/15  ते  5/11/15

गुरु बुधाचे कार्येशतत्व  वर  काढले  आहे


केतु

रवि  7
केतु
रवि  7
गुरु  केतु  बुध  पूर्णपणे प्रतिकूल

3) तीसरा गर्भपात  7/6/2016

गुरु  शुक्र  चंद्र  3/6/16  ते  23/8/16

**गुरु  8 कयु                                      शुक्र   ८,२,९                              चंद्र १,११

   केतु  12  र  7  न र 7                         रवी   ७                                    मंगळ   ४

   बुध                                                   बुध                                          शुक्र   ८,२,९

   शनि  3,5,4 कयु गु दृ 8                     शनी ३,५,४ कयू गु दृ ८              रवी   ७


अनुकूल     ५                                       २  , ५                                            २, ११
प्रतिकूल ४,७,८,१२                               ४,७,८                                          १,४,७,८

या दशेमधे 2,5,11 भाव असून सुधा  केवळ 1,4,7.8,12 मुळे गर्भपात झाला
No comments:

Post a Comment