Wednesday, 20 June 2018

हर्षल , नेपच्यून , प्लूटो ची करामत 
पुरूष...१३/१०/७६ सकाळी ८-१५ स्थळ रे ७७=२० अ १९=९
सदर व्यक्ती कॉम्पुटर इंजिनिअर आहे. अनेक नोकर्या केल्या. पण एकाही नोकरीत टिकला नाही. अध्याप विवाह झाला नाही. व्यवसाय म्हणून काही काळ एल आय सी एजन्सी घेतली. ती पण सध्या बंद केली आहे.   पारंपरिक क्रष्णमुर्ती मधे कोठेही हर्षल , नेपच्यून, प्लूटो चा वापर केलेला नाही.  त्यामुळे काही प्रश्र्न अनुत्तरीत राहतात. या ग्रहांचा वापर केला तर खूप कुंडल्या सोडविता येतील
विवाह....
२०/६/१८ १२-३३-४९ फलटण
L..बुध,S..रवी,R..बुध D..बुध Ls रवी
मुळ पत्रिकेत ७ चा सब शनी आहे. रूलिंगमधे शनी नाही. म्हणून बुध घेतला वेळ येते
८-२१-०७ सकाळी.
या्रून कुंडली तयार केली.
७ चा सब बुध...
बुध..              कन्या
चंद्र...७ १०।     व्रुषभ
चंद्र...७ १०
चंद्र...७ १०

                सप्तमाचा सब ७ भावाचा कार्येश असून  सुधा विवाह झाला नाही. बुध कन्या या व्दिस्वभाव राशीत आहे. एक पेक्षा जास्त विवाह. पण एक तरी विवाह व्हावा . पण झाला नाही.
बुध चंद्राच्या नक्षत्रात आहे व चंद्रावर नेपच्यून ची अंशात्मक द्रुष्टी आहे. नेपच्यून हा फसवा ग्रह आहे. तसेच शनीची सप्तमभावारंभी द्रुष्टी आहे. आणखी एक महत्वाचे म्हणजे विवाहाचा कारक ग्रह शुक्र प्लूटो बरोबर ३८ अंशाचा कोन करित आहे. मा. गोंधळेकर यांचे संशोधन प्लूटो ज्या ग्रहाबरोबर ३६/७२ अंशाचा कोन करीत असेल तर त्या ग्रहाचे फळ नष्ट करतो.
 सर्व ग्रहांचे कार्येश पाहीले तर , बर्याच ठिकाणी हर्षल नेपच्यून चा संबंध आलेला आहे. त्यामुळे योग असून सुध्दा विवाह झाला नाही.
नियम. = सप्तमाचा सब २ ७ ११ / ५ ८ चा कार्येश असेल तर २ ७ ११ कार्येश ग्रहांच्या संयुक्त दशेत विवाह होईल .

विवाह योग्य वयापासून विचार केला तर
गुरू म.द.२८/६/२००४ ते २८/६/२०२० पर्यंत आहे.
गुरू..
रवी...११ १२ कयू
बुव...
चंद्र...७ १०

गुरू ७ ११ चा कार्यश  आहे. परंतू ४ पायरी्वर चंद्र नेपच्यून द्रुष्टी त आहे.
अ .द.शनी २ ३ ४ ५ ६ ७ ९ ११ १२ चा कार्येश पण ४ पायरीवर मंगळ हर्षल च्या युतित आहे.
: अं.द.बुध वरील प्रमाणे
 अं.द. केतू...
केतू...६ मं १२,२के द्रु ६
केतू...६ मं १२, २ के. द्रु ६
शनी...९ ४ ५
बुध...११ गु द्रु ७

या अं.द. शक्यता होती परंतू केतू मंगळा राशीत मंगळ हर्षल युती.

शुक्र अं.द. शुक्र प्लूटो ३८ अंश

अं.द. रवी मंगळाच्या नक्षत्रात मंगळ हर्षल युती.

अं.द.चंद्र ,चंद्र केतू च्या सबमधे केतू मंगळ चे राशीत मंगळ हर्षल युती शिवाय ३-४ पायरीला ६ १२ चा कार्येश

अं.द. मंगळ हर्षल युतित.

या कारणांमुळे आतापर्यंत विवाह झाला नाही.
नोकरी....
दशमाचा सब २ ६ १० ११ चा कार्येश असेल तर २ ६ १० कार्येश ग्रहांच्या संयुक्त दशेत नोकरी लागते .
दशमाचा सब  चर राशीत असेल तर व्यक्ती व्यवसाय करते. सब स्थिर राशीत असेल तर नोकरी करते . सब द्विस्वभाव राशीत असेल तर नोकरी व्यवसाय दोन्ही करतो.
१० चा सब राहू
राहू...१२ शु १ ८ मं यु १२ २  हर्षल युती
राहू..१२ शु १ ८ मं यु १२ २ हर्षल युती.
शनी...९,४,५
बुध...११ गु द्रु ७

राहू तूळ या चर राशीत

शनी कर्क या चर राशीत

बुध कन्या या व्दिस्वभाव राशीत

कोठेही स्थिर राशीचा संबंध नाही.तसेच दशमाचा सब राहू शनी च्या माध्यमातून ९,५ चा कार्येश 
म्हणून नोकरी त टिकणार नाही.
 राहू २ ८ ११ चा कार्येश म्हणून एल आय सी ची एजन्सी चालू ठेवावी.
राहू ४ ५ ९ ११ चा कार्येश ४ ९ शैक्षणिक क्षेत्राशी संबंधित म्हणून ट्यूशन चा व्यवसाय करावा

शुभम भवतु 

No comments:

Post a Comment