Friday, 27 July 2018

प्लूटो ची किमया 

पुण्याहून एका परिचित मुलीचा फोन ... ती सध्या एका मल्टि नैशनल कंपनीत नोकरीला आहे . तिने सध्या एक इंटरव्हू दिला आहे त्यामध्ये तिची निवड झाली आहे . एकूण ७८ मुलांचे मुलाखती झाल्या यामध्ये फक्त हिची निवड केली आहे .परंतु  ऑफर लेटर मिळालेले नाही . म्हणून तिने आहे हि नोकरी सोडून या नावाजलेल्या कंपनीत जाऊ का ? असा प्रश्न तिने विचारला आहे . मी तिला एक संख्या सांग असे म्हटले . तिने ६३ हि संख्या सांगितली
                मी बऱ्याच वेळा एक निरीक्षण केले आहे जी संख्या दिली जाते त्या संख्येमध्ये अर्थ दडलेला असतो . या दिलेल्या ६३ संख्येमध्ये ६ हि संख्या नोकरी दर्शविते व ३ हि संख्या नोकरीत बदल सूचित करीत आहे . या संख्येवरून मी कृष्णमूर्ती पद्धतीने कुंडली तयार केली .
                                    ( २६ जुलै २०१८ वेळ . १६-०८-०९ स्थळ  अ १७,५९ रे ७४ २६ )
                        हि कुंडली कर्क लग्नाची आहे . ज्यावेळी कर्क लग्न येते त्यावेळी होकारार्थी उत्तर द्यावे असा संकेत आहे . आता तिच्या मनातील विचार जुळतो का ते पाहू . चंद्र हा मनाचा कारक , चंद्र हा षष्ठ स्थानात आहे षष्ठ स्थान हे नोकरी दर्शविते आणि तो लग्नेश आहे याचा अर्थ प्रश्न मनापासून विचारला आहे .  चंद्र शुक्राच्या नक्षत्रात आहे शुक्र द्वितीय स्थानात आहे व तो पंचमेश आहे पंचम स्थान नोकरी सोडण्याचे व द्वितीय स्थान नोकरी मिळण्याचे स्थान आहे .म्हणजे प्रश्नाचा रोख  बरोबर आहे.
                             नियम ... दशमाचा सब ३ ५ ९ (३ १० १२ ) आणि २ ६ १० ११ भावांचा कार्येश असेल तर
    २ ६ १० ११ कार्येश भावांच्या संयुक्त दशेत नोकरी लागते .

या कुंडलीत दशमाचा सब गुरु आहे आणि गुरुचे कार्येशत्व खालीलप्रमाणे

PLANET : JUPITER
Itself :-------------- Jupiter:- (4)   6 (10)
It's N.Swami :-------- Rahu:- (1)      Rashi-Swami Moon (6)   1 2  Sun-Yuti  (1)   (3)  Mars-Drusht  (7)   (11)
It's Sub :------------ Mars:- (7)   (11)     Ketu-Yuti  (7)    Sun-Drusht  (1)   (3)  Rahu-Drusht  (1)
It's Sub's N.Swami :-- Moon:- (6)   1 2
Itself aspects :------ 10 8 12

गुरु  ६ १० ११ व ३ या भावांचा कार्येश आहे यामधील  ६ १० ११ भाव नोकरी मिळण्यासाठी अनुकूल आहेत व ३ भाव हा बदल सुचवीत आहे .
४ थ्या पायरीला चंद्र प्लूटो युती आहे हि युती अडथळे निर्माण करणारी आहे .

आत दशा महादशा पाहू .... हि कुंडली कर्क या चर लग्नाची आहे म्हणून घटना लवकर घडणार आहे .

प्रश्न पाहतेवेळी शुक्र महा.दशा बुद्ध अंतर्दशा २५/२/२०२१ पर्यंत होती .

शुक्राचे कार्येशत्व खालीलप्रमाणे ..

PLANET : VENUS
Itself :-------------- Venus:- (2)   (5)  Cusp Yuti: (3)     
It's N.Swami :-------- Venus:- (2)   (5)  Cusp Yuti: (3)     
It's Sub :------------ Saturn:- 6   7 8 9   
It's Sub's N.Swami :-- Ketu:- (7)      Rashi-Swami Saturn (6)   7 (8) (9)  Mars-Yuti  (7)   (11)  Sun-Drusht  (1)   (3)
Itself aspects :------ 8

शुक्र २ ६ ११ या नोकरी मिळण्यासाठी भावाचा कार्येश आहे व ३ ५ ९ या नोकरी सोडणाऱ्या भावांचा कार्येश आहे ४ त्या पायरीवर केतू चंद्राच्या नक्षत्रात आहे व चंद्र प्लुटोच्या युतीत आहे शिवाय ८ भावाचा कार्येश आहे . 

बुद्धाचे कार्येशत्व .... 

PLANET : MERCURY
Itself :-------------- Mercury:- (2)   4 (12)   
It's N.Swami :-------- Mercury:- (2)   4 (12)   
It's Sub :------------ Saturn:- 6   7 8 9   
It's Sub's N.Swami :-- Ketu:- (7)      Rashi-Swami Saturn (6)   7 (8) (9)  Mars-Yuti  (7)   (11)  Sun-Drusht  (1)   (3)  N Chandra (6)
Itself aspects :------ 7

 बुद्ध २ ६ ११ व ९ १२ या भावांचा कार्येश आहे  ४ त्या पायरीवर केतू चंद्राच्या नक्षत्रात आहे व चंद्र प्लुटोच्या युतीत आहे शिवाय ८ भावाचा कार्येश आहे . या मुले अडथळे मनःस्ताप होऊ शकतो . कुंडली चर लग्नाची आहे म्हणून मी पुढील केतूची विदशा निवडली शिवाय छाया ग्रह नेहमी बलवान असतात म्हणून केतूची विदशा निवडली . केतुचे कार्येशत्व 

PLANET : KETU
Itself :-------------- Ketu:- 7       Rashi-Swami Saturn 6   7 8 9  Mars-Yuti  7  11  Sun-Drusht  1  3
It's N.Swami :-------- Moon:- (6)   1 2
It's Sub :------------ Rahu:- 1       Rashi-Swami Moon 6   1 2  Sun-Yuti  1  3  Mars-Drusht  7  11
It's Sub's N.Swami :-- Saturn:- (6)   7 (8) (9)
Itself aspects :------ 1

शनी ६ व ९ भावाचा कार्येश आहे . ४ थ्या  पायरीवर शनी व नेपच्यून ७२. ३ अंश आहे
२ ६ १० ११ पैकी २ ६ ११ भाव लागले परंतु १० भाव कोठेच लागला नाही म्हणून मी सूक्ष्म दशा पहायचे ठरविले १० भाव फक्त गुरूच दाखवितो म्हणून गुरु ची सूक्ष्म दशा निवडली . गुरुचे कार्येशत्व ... 
PLANET : JUPITER
Itself :-------------- Jupiter:- (4)   6 (10)   
It's N.Swami :-------- Rahu:- (1)      Rashi-Swami Moon (6)   1 2  Sun-Yuti  (1)   (3)  Mars-Drusht  (7)   (11)
It's Sub :------------ Mars:- (7)   (11)     Ketu-Yuti  (7)    Sun-Drusht  (1)   (3)  Rahu-Drusht  (1)  
It's Sub's N.Swami :-- Moon:- (6)   1 2   
Itself aspects :------ 10 8 12

                                    गुरु  ६ १० ११ व ३ या भावाचा कार्येश आहे या ठिकाणीसुद्धा ४ थ्या पायरीवर चंद्र प्लुटोच्या युतीत आहे. शुक्र बुध  केतू गुरु दशेमध्ये म्हणजेच २५ ऑक्टॉम्बर २०१८ ते २ नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत नोकरी लागेल . प्रत्येक ठिकाणी प्लुटो या ग्रहाचा संबंध आलेला आहे. प्लूटो ज्या ग्रहाच्या युतीत असतो अथवा दृष्टीत असतो त्याची फळे तो देत नाही
पाहू या काय होतंय ते .......
एका महिन्यानंतर फोन करून चौकशी केली तेंव्हा कळले कि तिला कंपनीने ऑफर लेटर दिले नाही . प्लूटो याग्रहाने आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे बजावले . केवळ प्लूटो या ग्रहांमुळे तिचे स्वप्न धुळीला मिळाले .
हि आहे प्लुटोची किमया .No comments:

Post a Comment