Tuesday, 30 January 2018

विवाह केंव्हा होईल  ?
 पुरूष २४/८/८०  ६-१५ सकाळी  चोपडा जि जळगाव

 एल   एस   आर    डी
शुक्र   गुरू    शुक्र    बुध    एल एस राहू
 ७/६/१७ . ३-४३-०४ दुपारी   फलटण

७ चा सब.राहू  राहू रूलिंग  मधे आहे
 राहू चे कार्यत्व
राहू १२ चं ६
बुध  १२, १ क यू  दृ ७ रवी यू १२
राहू १२चं ६
बुध  १२, १ क यू दृ ७ रवी यू १२


सब राहू बुधाच्या नक्षत्रात बुद्ध प्रथम भावारंभी आहे  म्हणून बुधाची सप्तम भावावर पूर्ण द्रुष्टी आहे . म्हणून राहू ७ चा का र्येश होतोय
आता विवाह केंव्हा होईल यासाठी दशा पाहू .  गुरू म.द २०३२ प
जन्मकुंडली सिंह लग्नाची आहे.  सिंह स्थिर लग्न म्हणून शनी अंतर्रशा घेतली
गुरू। शनी १०/१०/२०पर्यंत
 गुरू १। २। ३। ७। १०। ११। १२
यामधे २। ३। ७। ११ अनुकूल
शनी १। २। ७। १२ चा कार्येश
 २। ७। अनुकूल शिवाय शनी सप्तमेष आहे  पुढील विदशा पाहू
 बुध २। ३। ७। बरोबर ४। ६ चा कार्येश
 केतू। २। ३। ९। बरोबर १ ,४ ,६ ,१२ चा कार्येश म्हणून बुध व के तू दोन्ही विदशा सोडून दिल्या
 त्यापुढील शुक्र विदशा
शुक्र १। ३। ५। ८। ११ चा कार्येश
 गुरू शनी शुक्र २५/२/१९ ते २९/७/१९  ह्या कालावधीत विवाह होईल, 

No comments:

Post a Comment