Thursday, 18 January 2018

जन्म वेळ निश्र्चित करणे ( लग्न शु ध्दी ) ...
आमच्या कॉलेजमधील एक प्राध्यापक मला म्हणाले , माझी पत्रीका काढायची आहे . मि म्हटले काढू की. ते म्हणाले मला जन्मतारीख माहीत आहे पण जन्मवेळ माहीत नाही. ठिक आहे मि प्रयत्न करेन. त्या नंतर हि गोष्ट मि विसरून गेलो . एक दिवस त्या सरांनी विचारले पत्रीका काढली का ? तेंव्हा लक्षात आले सरांची पत्रीका काढायची आहे. एक दिवस ठरवून पत्रीका काढायला बसलो.

१०/११/६१ वेळ.. सकाळी स्थळ...करमाळा
वेळ नक्की माहित नाही.
कृष्णमूर्ती पद्धतीने वेळ निश्च्छित करता येते . रुलिंग प्लॅनेट वरून पत्रिकेचे लग्नारंभ ठरविता येतो . रुलिंग प्लॅनेट म्हणजे १) आपण ज्यावेळी पत्रिका काढायला सुरुवात करू त्यावेळी कोणते लग्न आहे ते पाहणे 
                              लग्नाचा स्वामी 
                        २) चंद्र ज्या नक्षत्रात आहे त्याचा स्वामी 
                        ३) चंद्र ज्या राशीत आहे त्या राशीचा स्वामी 
                        ४) वाराचा स्वामी 
          इंग्रजी मध्ये  L S R D म्हणतात किंवा रुलिंग म्हणतात.      


मि रूलिंग प्लनेट पाहिले
१८/१/२०१८ वेळ..१-११-११ फलटण
एल..मंगळ, एस..चंद्र,  आर..शनी ,डी ..गुरू ,एल एस..शुक्र
१) मंगळ ग्रहाची दोन लग्ने मेष , व्रुश्र्चिक
२) चंद्राचे कर्क
३) शनीची मकर व कुंभ
४) गुरू ची धनू व मिन
प्रथम पासून पाहू ....
१) मेष मधे केतू शुक्र व रवी ची नक्षत्रे आहेत यापैकी एकही रूलिंग मधे नाही म्हणजे मेष लग्न असणार नाही. व्रुश्र्चिक मधे गरु शनी बुधाचे नक्षत्र आहे . यापैकी गुरू शनी रूलिंग मधे आहेत . म्हणून व्रुश्र्चिक असू शकते
२) कर्क राशीमधे गुरू शनी बुध नक्षत्रे आहेत. यापैकी गुरू शनी रूलिंगमधे आहेत .म्हणून  कर्क असू शकते
३) मकर मधे रवी चंद्र मंगळ नक्षत्रे आहेत यापैकी मंगळ चंद्र रूलिंगमधे आहेत म्हणून मकर असू शकते तसेच कुंभमधे मंगळ राहू गुरू ची नक्षत्रे आहेत यापैकी मंगळ गुरू रुलिंगमधे आहेत म्हणून कुंभ असू शकते.
४) धनू राशीमध्ये केतू शुक्र रवी ची नक्षत्रे आहेत यापैकी एकही रूलिंगमधे नाही म्हणून धनू असणार नाही. मिन राशीमधे गुरू शनी बुध नक्षत्रे आहेत यापैकी गुरू शनी रूलिंगमधे आहेत परंतू गुरू दोन वेळा नाही म्हणून मिन  लग्न गुरु नक्षत्र असणार नाही. मिन लग्न शनी नक्षत्र घेता येईल
व्रुश्र्चिक ,कर्क ,मकर व कुंभ ,मिन यापैकी एक लग्न आहे हे नक्की झाले.
 व्रुश्र्चिक चा स्वामी... मंगळ
कर्क चा स्वामी..... चंद्र
मकर चा स्वामी...शनी
कुंभ चा स्वामी....शनी
मिन चा स्वामी ... गुरु
आता रूलिंग मधील प्रत वारी चा विचार करू
मंगळ...प्रथम
चंद्र....द्वितीय
शनी...त्रितीय
गुरू....चतुर्थ
कर्क मकर व कुंभ मिन यांची प्रत वारी २ व ३ ,४ क्रमांकाची आहे , म्हणून हि लग्ने घेता येणार नाहीत.सदर व्यक्तीचा जन्म व्रुश्र्चिक लग्नावर झाला असे ठामपणे म्हणता येईल.
आता किती अंशावर जन्म झाला ते पाहू ....
 व्रुश्र्चिक राशीमधे गुरू शनी बुधा ची नक्षत्रे आहेत यापैकी गुरू शनी रूलींग मधे आहेत .पैकी शनी तिसर्या  प्रतीचा व गुरू ४ थ्या प्रतीचा आहे . म्हणून व्रुश्र्चिक रास शनी नक्षत्र असे निवडावे लागेल. आता सब व सब सब निवडायचा . चंद्र व गुरू बाकी आहेत यापैकी चंद्र दुसर्या प्रतीचा व गुरू ४ थ्या प्रतीचा म्हणून सब चंद्र  व सब सब गुरू घ्यावे लागेल .
सदर व्यक्ती चा जन्म व्रुश्र्चिक रास शनी नक्षत्र चंद्र सब व गुरू सब सब वर झाला असे म्हणता येईल.
यावरून शहासने सरांचे उपनक्षत्रस्वामीचे कोष्टक आहे त्यावरून लग्नाचे अंश कला विकला ठरविणे  . सॉफ्टवेअर मधील ट्रान्झिट ऑप्शन वापरून वेळ ठरविता येते . ती वेळ येते ... 
सकाळी ७-५३-१७
या वेळेवरून के पी पध्दतीने कुंडली काढली
काढलेली वेळ बरोबर आहे कि नाही हे पहाण्यासाठी त्यांच्या आयुष्यातील दोन घटना तपासून पाहील्या .
१ ) नोकरी...१५/२/१९८९
२) विवाह..२५/५/१९९०
नियम .. दशमाचा सब २ ६ १० चा कार्येश असेल तर २ ६ १० च्या संयुक्त दशेमधे नोकरी मिळते 

नोकरी ...१५/२/८९
यावेळी शुक्र शुक्र चंद्र दशा होती
                                          शुक्र..११ ७ बु यू ११ ८
       नक्षत्रस्वामी                मंगळ..१२ ६
      उपनक्षत्रस्वामी ( सब )   रवी..
सब चा नक्षत्रस्वामी            गुरू..२ ५

शुक्र  २ ६ ११ चा कार्येश

                                   चंद्र..१
नक्षत्रस्वामी                शनी.. २ ४
 उपनक्षत्रस्वामी ( सब )गुरू ..
सब चा नक्षत्रस्वामी     रवी .. १२ १०

चंद्र २ ४ १० चा कार्येश
सदर दशा २ ४ ६ १० ११ ची कार्येश आहे . ४ शैक्षणीक क्षेत्र .
सदर व्यक्ती कॉलेज मधे प्रा. आहे.
विवाह...७ चा सब २ ७ ११ चा कार्येश असेल तर २ ७ ११ च्या संयुक्त दशेमधे विवाह होतो.
विवाह..२२/५/१९९०
यावेळी शुक्र शुक्र गुरू दशा होती
शुक्र २। ५। ७। ८। ११
चा कार्येश आहे हे आपण वर पाहिले
गुरू ...
रवी..१२ १०
केतू..३ श २ ४
मंगळ..१२ ६
गुरू २ ३ भावाचा कार्येश आहे
विवाह ठरणे व होणे यामधे अंतर असू शकते. विवाह झाला त्यावेळी गुरू विदशा होती ति फारशी अनुकूल नाही. म्हणूश मि त्याना विचारले विवाह केंव्हा ठरला. ? ते म्हणाले जानेवारी मधे ठरला.
जानेवारी मधे राहू  ची दशा होती
राहू ७ ८ ९ १० ११ १२ चा कार्येश आहे.
राहू ७ ८ ९ ११ या अनुकूल भावाचा कार्येश आहे .
   शुभम भवतू 

No comments:

Post a Comment