Saturday, 3 February 2018

  विवाह केंव्हा ?        

पुरूष ९/९/८९ १२-२५ दुपारी गुलबर्गा  .
मी पत्रिका पहिली त्यावेळचे रुलिंग खालीलप्रमाणे

        दि . ३/२/१८     वेळ ३-०७-४८ दुपारी             फलटण ( अ १७,५९ रे ७४,२६ )
एल..बुध           एस..रवी            आर..रवी              डी..शनी            एल एस मंगळ
दशा म. द  / अं .द  रवी शनी १८/११/१८ पर्यंत .

७ चा सब बुध . 
बुध रूलिंगमधे आहे . तसेच म.द. व अं.द स्वामी रवी , शनी सुधा रूलिंगमधे आहेत म्हणजे जन्मवेळ बरोबर आहे .
बुध..१०,८ श द्रुष्ट १ ४
चंद्र..१
शनी..१,४ गु द्रु ७ २ ५
शुक्र .. ११ १२

बुध २ ५ ७ ८ ११ या अनुकूल भावांचा कार्येश आहे.
रवी शनी दशा १८/११/१८ पर्यंत आहे

रवी ..१०
शुक्र ..११ १२
शनी..१ ४ गु द्रु ७ २ ५
शुक्र ..११ १२

रवी २ ५ ७ ११ चा कार्येश आहे .
शनी..१ ४ गु द्रु ७ २ ५
शुक्र ..११ १२
शुक्र ..
मंगळ .. १० ६

शनी २ ५ ७ ११ या.बरोबर १ ४ ६ १० चा कार्येश आहे म्हणून सोडून दिली . त्या पुढील बुध अं.द.निश्र्चित केली.
बुधाचे कार्येशत्व वर काढललेले आहे . बुध २ ५ ७  ११ चा कार्येश आहे.
रवी बुध बुध १८/११/१८ ते १/१/१९ पर्येंत विवाह होईल.
 गोचर......
रवी बुध दोन्ही जलद गतीचे ग्रह.आहेत म्हणून त्यांचे नक्षत्रस्वामी पहिल्या दोन पायरीवर अनुकूल असेल तर घटना.घडेल .

रवी बुध दोन्ही १८/११/१८ ते १५/१२ /१८ पर्यंत अनुकूल आहेत.
याच कालावधीत विवाह होईल.

No comments:

Post a Comment