Thursday, 25 January 2018

पत्रिका मेलन
 पुरूष २४/५/८६  २१-१०  कोल्हापूर
हि पत्रीका पत्रिका मेलन साठी आली होती.
मि ज्यावेळी पत्रिका पाहिली त्यावेळी ७ चा सब गुरू होता. तो रूलींग मधे होता.
आजही गुरू लग्न नक्षत्र स्वामी म्हणून रूलिंग मधे आला आहे.
२६/१/१८  ९-४६-४४ फलटण
एल.. शनी एस..रवी आर..मंगळ डी..शुक्र एल एस..गुरू
म्हणजे पत्रिकेची वेळ बरोबर आहे.
७ चा सब गुरू
गुरू..३
गुरू..३
बुध.. ६ क.यु
चंद्र..१२ ८
 ४ स्टेप प्रमाणे गुरू ३-४ पायरीला ६ ८ १२ भाव चा कार्येश आहे.
८ भाव हा पुरक भाव आहे. परंतू जोडीला ६। १२ भाव असल्यामुळे सदर पत्रिका जुळत नाही.
सप्तमाचा सब गुरू ६ १२ भावांचा कार्येश आहे म्हणजे या पत्रिकेत वै.सौख्याचा अभाव आहे म्हणून पत्रीका जूळत नाही. 

No comments:

Post a Comment