Tuesday, 9 June 2020

संतती ----

बेळगाव  हुन एक स्त्रीचा फोन ..... सर माझे लग्न होऊन ५ वर्षे झाली अद्याप संतती झाली नाही . सर्व रिपोर्ट नॉर्मल आहेत . तरीसुद्धा संतती होत नाही . फक्त मासिक धर्म दोन दोन महिन्यांनी कधी दीड महिन्यात येतो. त्यासाठीं  ट्रीटमेंट चालू आहे . मी म्हटले तुमचे बर्थ डिटेल्स द्या . तिने खालीलप्रमाणे डिटेल्स दिले ......
ज्यांना पत्रिकेची पडताळणी करावयाची असेल त्यांनी व्यक्तिगत मेसेंजर वर संपर्क करावा

दि  १४ / -- / १९९० वेळ रात्री ११-५०  स्थळ अ १९,४  रे ७२,५३

पत्रिकेची वेळ सब चंद्र संबंध थेअरी व इंटर  कस्पल लिंक थेअरी प्रमाणे बरोबर आहे .
 प्रथम विवाह पाहू ---सप्तमाचा सब २,७,११ चा कार्येश असेल तर त्यांच्या सयुंक्त दशे मध्ये विवाह होतो.

विवाह ११/६/२०१५ साली झाला . त्यावेळी शुक्र राहू राहू गुरु दशा होती

शुक्र---१,२,३,५,१०
राहू----३,५,६,११,१२
गुरु---- १,२,४,७,९

विवाहाच्या वेळी  २,५,७,११ भाव कार्येश होते त्याच बरोबर १,४,६,१०,१२ हे विरोधी भाव सुद्धा कार्यान्वित होत होते .
संतती-- पंचम भावाचा सब २,५,११ या भावा   पैकी चा कार्येश असेल तर २,५,११ च्या  संयुंक्त दशेमध्ये संतती होते  तसेच पंचम भावाचा सब किंवा सब चा नक्षत्रस्वामी बहुप्रसवा राशीत ( कर्क, वृश्चिक, मिन ) असून २,५,११ पैकी चा कार्येश   असेल तर एकापेक्षा  जास्त संतती होतील      पंचमच सब वंध्या राशीत ( मेष,मिथुन सिंह कन्या ) असेल तर संतती होण्याची शक्यता खूप कमी असते . पंचमाचा सब अल्प अथवा माध्यम प्रसव राशीत असेल तर एखादीच संतती होईल.        या पत्रिकेत पंचमाचा सब मंगल आहे मंगळाचे कार्येशत्व खालीलप्रमाणे ---


PLANET : MARS
Itself :-------------- Mars:- (2)   5 12  
It's N.Swami :-------- Mars:- (2)   5 12  
It's Sub :------------ Mercury:- 5   7 10  Cusp Yuti: (5)    
It's Sub's N.Swami :-- Venus:- (3)   (6) (11)  Cusp Yuti: (3)       Jupiter-Drusht  (7)   1 4
Itself aspects :------ 9 6 10


 मंगल २,३,५,७,११ या भावाचा कार्येश आहे हे सर्व भाव अनुकूल आहेत संतती होणार हे निश्चित सांगता येईल . येथे बुध  प्लूटो प्रतियोग आहे (१७६. ९अंश )          आता केंव्हा होणार यासाठी दशा  पाहू . मी पत्रिका पहिली तेंव्हा     शुक्र महादशा गुरु अंतर्दशा चालू होती. गुरु अंतर्दशा डिसेंबर २०२० पर्यंत होती. येणाऱ्या सहा महिन्यात संतती होणार नाही म्हणून मी पुढील अंतर्दशा शनी ची घेतली शुक्र व शनी चे कार्येशत्व खालीलप्रमाणे ----                                                                                                                                                                                     PLANET : VENUS
Itself :-------------- Venus:- 3   6 11  Cusp Yuti: (3)       Jupiter-Drusht  7  1 4
It's N.Swami :-------- Rahu:- (2)      Rashi-Swami Saturn (1)   2 3
It's Sub :------------ Ketu:- 8       Rashi-Swami Moon 12   8
It's Sub's N.Swami :-- Mercury:- (5)   7 (10)  Cusp Yuti: (5)    
Itself aspects :------ 9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PLANET : SATURN
Itself :-------------- Saturn:- (1)   2 3  
It's N.Swami :-------- Sun:- (4)   (9)  
It's Sub :------------ Jupiter:- (7)   1 4  Cusp Yuti: (7)    
It's Sub's N.Swami :-- Rahu:- (2)      Rashi-Swami Saturn (1)   2 3
Itself aspects :------ 8 4 11

शुक्र २,३,५ चा कार्येश आहे व शनी २,७,९ चा कार्येश आहे . ह्यामध्ये ११ भाव लागत नाही ११ भाव दाखविणारे                                                                                                                                                               
मंगल राहू बुध  हे तीन ग्रह आहेत . मी बुध  विदशा निवडली बुध  पंचम स्थानातं आहे . बुधा चे कार्येशत्व खालीलप्रमाणे

PLANET : MERCURY
Itself :-------------- Mercury:- 5   7 10  Cusp Yuti: (5)    
It's N.Swami :-------- Venus:- (3)   (6) (11)  Cusp Yuti: (3)       Jupiter-Drusht  (7)   1 4
It's Sub :------------ Jupiter:- (7)   1 4  Cusp Yuti: (7)    
It's Sub's N.Swami :-- Rahu:- (2)      Rashi-Swami Saturn (1)   2 3
Itself aspects :------ 11
                                                                                                                                                                    बुद्ध २,५,११ या तीनही भावाचा कार्येश आहे . शुक्र शनी बुध  दशेमध्ये संतती होईल
हा कालावधी येतो २६ / ६ /२०२१ ते ७ / १२ /२०२१          
                                                                                                                                                                       हाच प्रश्न मी नंबर कुंडली प्रमाणे सोडविला . तिच्याकडून एक के.पी नंबर घेतला तिने ९७ नंबर दिला . यानुसार मी कुंडली तयार केली . दि २५ / ५ /२०२०  वेळ-१०-२४-३४ स्थळ अ १७, ५९ रे ७४,२६                                         
रुलिंग ---  शनी* चंद्र , राहू , बुध  , चंद्र           

या नंबर कुंडलीमध्ये पंचमचा सब राहू आहे . राहूचे कार्येशत्व खालीलप्रमाणे --                                            
                                                                                                  
PLANET : RAHU
Itself :-------------- Rahu:- 10       Rashi-Swami Mercury 10   2 11  Moon-Yuti  10  12
It's N.Swami :-------- Mars:- (6)   4 9  Cusp Yuti: (7)    
It's Sub :------------ Moon:- 10   12     Rahu-Yuti  10    Ketu-Drusht  4 
It's Sub's N.Swami :-- Rahu:- (10)      Rashi-Swami Mercury (10)   (2) (11)  Moon-Yuti  (10)   (12)
Itself aspects :------ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                          राहू २,५,७,११ भावाचा कार्येश आहे . संतती होणार हे निश्चित सांगता येईल . आता केंव्हा होईल ह्यासाठी दशा पाहू .     प्रश्न कुंडलीचा कालावधी साधारणपणे एका वर्षाचा धरतात परंतु संततीसाठी २-३ महिने जास्त धरावेत . कारण आपण काढलेल्या कालावधी मध्ये जर ५  पेक्षा  जास्त महिने व्यवस्थित  पार पडले तर ७,८,९ व्या महिन्यात प्रसूती केंव्हाही  होऊ शकते .   कुंडली पाहतेवेळी राहूमध्ये गुरु      अंतर्दशा एप्रिल २०२२ पर्यंत आहे . राहू गुरु चे कार्येशत्व खालील प्रमाणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PLANET : RAHU
Itself :-------------- Rahu:- 10       Rashi-Swami Mercury 10   2 11  Moon-Yuti  10  12
It's N.Swami :-------- Mars:- (6)   4 9  Cusp Yuti: (7)    
It's Sub :------------ Moon:- 10   12     Rahu-Yuti  10    Ketu-Drusht  4 
It's Sub's N.Swami :-- Rahu:- (10)      Rashi-Swami Mercury (10)   (2) (11)  Moon-Yuti  (10)   (12)
Itself aspects :------ 5

PLANET : JUPITER
Itself :-------------- Jupiter:- (5)   5 (8)     Saturn-Yuti  (5)   6 (7)
It's N.Swami :-------- Sun:- (9)   (1)     Mars-Drusht  (6)   4 9
It's Sub :------------ Saturn:- (5)   6 (7)     Jupiter-Yuti  (5)   5 (8)
It's Sub's N.Swami :-- Sun:- (9)   (1)     Mars-Drusht  (6)   4 9
Itself aspects :------ 12 10 2                                                                                                                                 
     राहू २,५,११ चा कार्येश आहे गुरु २,५,७,९ चा कार्येश आहे . दोन्ही अनुकूल आहेत . विदशा निवडताना जी सर्व भावाची कार्येश असेल ती निवडावी चंद्र २,५,११ चा कार्येश आहे . आणि रुलिंगमध्ये चंद्र आहे  म्हणून मी चंद्र विदशा निवडली . चंद्राचे कार्येशत्व खालीलप्रमाणे --                                                                                                                                                                                                                                                            PLANET : MOON
Itself :-------------- Moon:- 10   12     Rahu-Yuti  10    Ketu-Drusht  4 
It's N.Swami :-------- Rahu:- (10)      Rashi-Swami Mercury (10)   (2) (11)  Moon-Yuti  (10)   (12)
It's Sub :------------ Jupiter:- (5)   5 (8)     Saturn-Yuti  (5)   6 (7)
It's Sub's N.Swami :-- Sun:- (9)   (1)     Mars-Drusht  (6)   4 9
Itself aspects :------ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                          महादशा अंतर्दशा विदशा  मध्ये ६,८,१२ भाव सुद्धा कार्यान्वित झाले आहेत खूप काळजी घेतली पाहिजे .                                                                                                                                                                                 राहू महादशा गुरु अंतर्दशा चंद्र विदशा  १२ / ८ / २०२१ ते २४ / १० /२०२१  या कालावधीत संतती येईल.                                                                                                                                                                                     या कालावधीत गोचर अनुकूल असेल तरच संतती होईल. गोचर भ्रमण खालील कालावधीत अनुकूल आहे .                                                                                                                                                                                  २ सप्टेंबर २०२१ ते २४ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत गोचर अनुकूल आहे . 
मूळ कुंडलीवरून आलेला कालावधी व प्रश्न कुंडलीवरून आलेला कालावधी मध्ये साम्य आहे . याचकाळात संतती होईल असे निश्चित सांगता येईल.                                                                                                                                                                                                                                                                                 शुभम भवतु  !!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

No comments:

Post a Comment