Tuesday, 16 June 2020

नोकरी ---

                   लंडन हुन एका परिचित स्त्रीचा मेसेंजर वर एक मेसेज , ...... मला म्हणाली माझ्या नवऱ्याचे  तुम्ही सांगितलेले  भाकीत  बरोबर आले आहे. मलाही प्रशम विचारायचा  आहे . मला लंडन मध्ये जॉब केंव्हा लागेल ? कारण मला दोन मुले आहेत , आणि नवरा म्हणतो नोकरी नसेल तर भारतात परत जा . भारतात येऊन मी मुले सांभाळू का नोकरी करू. बर भारतात येऊन लगेच नोकरी लागेल असेही नाही . या आधी मी तास प्रयत्न केला होता . मला येथेच नोकरी मिळवायची आहे . तर मला येथेच नोकरी केंव्हा लागेल  ? मी म्हटले १ ते २४९ यापैकी एक संख्या सांग , तिने लगेचच ४६ हि संख्या सांगितली . ४६ ह्या संख्ये वरून मी कृष्णमूर्ती पद्धतीने कुंडली तयार केली. तिचा  प्रथम मेसेज मला भारतीय वेळेनुसार सकाळी ९-५४ आला . दिवसाचा प्रथम प्रश्न हा रुलिंग वरून सोडवावा असा संकेत आहे म्हणून मी त्यावेळेचे रुलिंग घेतले ....

दि १६/६/२०२० वेळ १०-१६-१७

रुलिंग ---बुध *, चंद्र , केतू , मंगळ  , मंगळ

रुलिंगमध्ये बुध  येतो तेंव्हा दोन पर्याय द्यावेत असे अभ्यासले आहे 
म्हणून खालील दोन पर्याय निवडले

रवीचे भ्रमण --- १) मिथुन मंगल चंद्र केतू --- रवी ग्रह मिथुन राशी मधून मंगळाच्या नक्षत्रातून चंद्राच्या सब मधून व केतू  सब  सब मधून भ्रमण करेल   त्यावेळी नोकरी लागेल . म्हणजे साधारणपणे ६ अंश २५ कला ३३ विकला
रवी १५ जून रोजी मिथुन राशीत प्रवेश करतो. रोज एक अंश याप्रमाणे ६ दिवस लागतील . २१ किंवा २२ जून रोजी नोकरी लागेल
                       २) कर्क बुध  केतू मंगल --- रवी ग्रह कर्क राशीतून बुध  नक्षत्रातून केतू सब व मंगल सब सब तुन भ्रमण करेल त्यावेळी नोकरी लागेल . म्हणजे साधारणपणे १८ अंश ५२ कला ४७ विकला . रवी १७ जुलै रोजी कर्क राशीत प्रवेश करतो. रोज एक अंश याप्रमाणे १८ अंश ५२ कला म्हणजे १९ अंश जाण्यासाठी ५ ऑगस्ट हि तारिख येईल . दोन पर्याय आले  १) २१ किंवा २२ जुन २०२०
                                               २)  ५ ऑगस्ट २०२० 


आता हाच प्रश्न नंबर कुंडली ने सोडवू ---

के.पी नंबर ४६  दि १६/६/२०२०                    वेळ १०-०८-४८

जातकाच्या मनातील विचार जुळतो का ते पाहू ----
चंद्र ---११ क.यु
केतू---६,७ क. यु गुरु ८,७ र दृष्ट १२,४
रवी ---१ क.यु
मंगळ ---१०

चंद्र ६,१०,११ चा कार्येश आहे . प्रश्न बरोबर आहे

नियम दशमाचा सब २,६,१०,११ चा कार्येश असेल तर त्यांच्या संयुक्त दशेत नोकरी लागेल .

दशमाचा सब शुक्र आहे . शुक्राचे कार्येश

PLANET : VENUS
Itself :-------------- Venus:- (12)   (5) 12  
It's N.Swami :-------- Moon:- (11)   (2) (3)  Cusp Yuti: (11)    
It's Sub :------------ Rahu:- (12)    Cusp Yuti: (1)      Rashi-Swami Mercury (1)   1  Sun-Yuti  (12)   (4)
It's Sub's N.Swami :-- Mars:- (10)   6 11  Cusp Yuti: (10)    
Itself aspects :------ 6

शुक्राची ६ स्थानावर दृष्टी आहे . म्हणून शुक्र २,६,१०,११ या सर्व भावाचा कार्येश आहे . नोकरी लागणार हे निश्चित सांगता येईल . आता केंव्हा लागेल ह्यसाठी दशा पाहू. -----

प्रश्न पहाते  वेळी केतू महादशा मध्ये रवी ची अंतरदशा चालू होती. . १८ / ७ /२०२० पर्यंत  केतुचे कार्येशत्व काढू

---PLANET : KETU
Itself :-------------- Ketu:- (6)    Cusp Yuti: (7)      Rashi-Swami Jupiter (8)   (7)  Sun-Drusht  (12)   (4)
It's N.Swami :-------- Ketu:- (6)    Cusp Yuti: (7)      Rashi-Swami Jupiter (8)   (7)  Sun-Drusht  (12)   (4)
It's Sub :------------ Mars:- 10   6 11  Cusp Yuti: (10)    
It's Sub's N.Swami :-- Jupiter:- (8)   (7)  Cusp Yuti: (8)    
Itself aspects :------ 1

४ त्या पायरीवर गुरु अष्टम भावारंभी आहे म्हणजे त्याची दृष्टी द्वितीय भावारंभी आहे म्हणून केतू २,६,१० भावाचा कार्येश आहे . मूळ कुंडली चे लग्न मिथुन आहे, द्विस्वभाव राशीचे  आहे म्हणजे उशिरा म्हणून मी रवी ची अंतर्दशा सोडून दिली . त्या पुढील चंद्रची अंतर दशा घेतली चंद्राचे कार्येशत्व खालीलप्रमाणे चंद्राची अंतर्दशा
१६ / २ / २०२१ पर्यंत आहे .

PLANET : MOON
Itself :-------------- Moon:- 11   2 3  Cusp Yuti: (11)    
It's N.Swami :-------- Ketu:- (6)    Cusp Yuti: (7)      Rashi-Swami Jupiter (8)   (7)  Sun-Drusht  (12)   (4)
It's Sub :------------ Sun:- 12   4  Cusp Yuti: (1)       Rahu-Yuti  12    Mars-Drusht  10  6 11  Ketu-Drusht  6 
It's Sub's N.Swami :-- Mars:- (10)   6 11  Cusp Yuti: (10)    

चंद्र ६,१०,११ भावांचा कार्येश आहे . पढील अंतर्दशा  मी मन्गळाची निवडली मंगळ रुलिंग मध्ये आहे

मंगळाचे कार्येशत्व ----

PLANET : MARS
Itself :-------------- Mars:- 10   6 11  Cusp Yuti: (10)    
It's N.Swami :-------- Jupiter:- (8)   (7)  Cusp Yuti: (8)    
It's Sub :------------ Venus:- (12)   (5) 12  
It's Sub's N.Swami :-- Moon:- (11)   (2) (3)  Cusp Yuti: (11)    
Itself aspects :------ 3 12 4

मंगल २,१०,११ भावाचा कार्येश आहे

केतू महादशा चंद्रअंतर्दशा  मंगळाची विदशेचा  कालावधी येतो ५ / ८ /२०२० ते १७ / ८ /२०२०

आता गोचर भ्रमण पाहू --

५ / ८ / २०२० ते १७ / ८ / २०२० या कालावधीत गोचर भ्रमण अनुकूल आहे .

चंद्र दर दोन दिवसांनी नक्षत्र बदलतो म्हणून नोकरीचा कारक शनी चे भ्रमण पहिले .

रुलिंग प्लॅनेट वरून आलेली तारीख व नंबर कुंडली वरून आलेली तारीख सारखीच येते .

शुभम भवतु  !!!

No comments:

Post a Comment