Thursday, 4 October 2018

परदेशगमन

       माझ्या मित्राने आज फोन करून विचारले  मला अमेरिकेला जावयाचे आहे , तर मी अमेरिकेला केंव्हा जाईन ? तुझा बँक आणि खाते क्र . पाठव मी लगेच फी  ट्रान्सफर करतो.  मी म्हटले एक नंबर सांग. त्याने १३५ नंबर सांगितला मी के.पी. पद्धतीने १३५ संख्येवरून कुंडली काढली . हि कुंडली तुला लग्नाची आहे म्हणजे चर तत्वाची आहे याचा अर्थ घटना लवकर घडणार आहे . 

         आता जातकाच्या मनातील भाव पाहू . चंद्र हा मनाचा कारक चंद्रावरून आपणाला त्याच्या मनातील भाव ओळखता येतील . या पत्रिकेत चंद्र दशमात आहे आणि तो दशमेश आहे चंद्र बुध च्या नक्षत्रात आहे बुध व्ययात आहे आणि बुधा च्या राशी  नवम भाव आणि व्यय भावात आहेत म्हणजे चंद्र ३,१०,१२ चा कार्येश आहे  माझ्या मित्राला नोकरी व्यवसायानिमित्त परदेश जावयाचे आहे . प्रश्नाचा रोख बरोबर आहे 

कृ  नियम--व्यय भावाचा सब ३,९,१२ भावाचा कार्येश असेल तर ३,९,१२ भावांच्या सयुंक्त दशेत जातक परदेशी जाईल 

या पत्रिकेत व्यय भावाचा सब शनी आहे ज्यावेळी शनी संबंध येतो त्यावेळी परदेशगमनाला उशीर लागेल . 
शनीचे कार्येशत्व पाहू 
PLANET : SATURN
Itself :-------------- Saturn:- 2   4 5   
It's N.Swami :-------- Ketu:- (3)      Rashi-Swami Saturn (2)   (4) (5)
It's Sub :------------ Jupiter:- (1)   3 (6)   
It's Sub's N.Swami :-- Jupiter:- (1)   3 (6)   
Itself aspects :------ 9 5 12

शनी दुसऱ्या पायरीला ३,५ या अनुकूल भावांचा कार्येश आहे परंतु ३-४ पायरीला पूर्णपणे विरोध दर्शवितो 
याचा अर्थ जातक परदेशी जाणार नाही . याला काय कारण असावे . परदेशी जाण्यासाठी संबंधी देशाचा व्हिसा लागतो . आता आपण व्हिसा मिळतो का ते पाहू 
कृ नियम --व्हिसा म्हणजे संबंधित देशाने आपल्या देशात येण्यासाठी  दिलेले परवानगीचेपत्र . सर्व कागद पत्रे ,लिखाण, दस्तऐवज ह्या गोष्टी त्रितिय स्थानावरून पहिल्या जातात 
त्रितिय स्थानाचा सब लाभाचा कार्येश असेल तर व्हिसा मिळेल . 

या पत्रिकेत त्रितिय स्थानाचा सब शुक्र आहे  शुक्राचे कार्येशत्व ----

PLANET : VENUS
Itself :-------------- Venus:- (1)   1 (8)  Cusp Yuti: (1)     
It's N.Swami :-------- Rahu:- (9)      Rashi-Swami Moon (10)   10
It's Sub :------------ Venus:- (1)   1 (8)  Cusp Yuti: (1)     
It's Sub's N.Swami :-- Rahu:- (9)      Rashi-Swami Moon (10)   10 N shani २,४,५ 
Itself aspects :------ 7

शुक्र लाभाचा कार्येश होत नाही परंतु ८ चा कार्येश होत आहे ८ मुळे व्हिसा मिळण्यात अडथळे येणार आहेत . जो पर्यंत व्हिसा मिळत तोपर्यंत जातक परदेशी जाणार नाही . व्हिसा मिळत नाही म्हणून दशा पाहण्याचा प्रश्न येत नाही 
अजून खात्री करण्यासाठी आपण लाभाचा सब पाहू लाभाचा सब जर लग्नाचा कार्येश होत असेल तर त्याची परदेशगमनाची इच्छपुर्ती होईल 
लाभाचा सब चंद्र आहे चंद्राचे कार्येशत्व ---

PLANET : MOON
Itself :-------------- Moon:- 10   10   
It's N.Swami :-------- Mercury:- (12)   9 12   
It's Sub :------------ Rahu:- 9       Rashi-Swami Moon 10   10
It's Sub's N.Swami :-- Saturn:- (2)   (4) (5)    

चंद्र सुद्धा लग्नाचा कार्येश होत नाही म्हणजे जातकाची परदेशगमनाची इच्छापूर्ती होणार नाही 

शुभम भावतु 
No comments:

Post a Comment