Wednesday, 8 April 2020

Case  study   --154  

विवाह विलंब ----

नाशिकहून एका स्त्रीचा फोन ---फेसबुकवरील आपले लेख मी वाचत असते . मला एक प्रश्न विचारायचा आहे मी विचारले काय विचारायचे आहे . माझ्या मुलाचा विवाह केंव्हा होईल. ? मूला चे जन्मतारीख वेळ व जन्मस्थळ द्या . ते खालील प्रमाणे ---
दि- २६ / -- / १९८८ वेळ ००-१६ स्थळ-- अ २१. ०९ रे ७९, ०१

प्रथा पत्रिकेची वेळ बरोबर आहे का ते पाहू .
१) लग्नाचा सब बुद्ध चंद्राच्या नक्षत्रात . २) त्रितियाचा सब मंगल वृश्चिक राशीत शनी नक्षत्रात . धाकट्या भावाच्या पत्रिकेत चंद्र मिथुन (बुद्ध ) राशीत आद्रा  ( राहूच्या ) नक्षत्रात सब मंगळाची दृष्टी भावाच्या चंद्रावर आहे . तसेच सब मंगल शनी नक्षत्रात शनीची दृष्टी चंद्र नक्षत्र राहूवर आहे . ३) नावामाचा सब रवी कन्या राशीत (बुद्ध ) हस्त  ( चंद्र ) नक्षत्रात सब रवीची वडिलांच्या चंद्रावर दृष्टी आहे . सब रवीचा राशिस्वामी बुद्ध तो वडिलांच्या पत्रिकेत चंद्र राशीशी स्वामी आहे . पत्रिकेची वेळ बरोबर आहे .
,
मी  दि १ / ४ / २०२०  रोजी  पत्रिका सोडविली . त्यावेळेचे  रुलिंग ----

बुध *  चंद्र , राहू,  बुध , बुध

 नियम-- सप्तमाचा सब २,७,११  / ५, ८ चा कार्येश असेल तर   संयुक्त दशेमध्ये विवाह होईल.
या पत्रिकेत सप्तमाचा सब बुद्ध आहे . बुद्ध रुलिंग मध्ये आहे .

बुधाचे कार्येशत्व ---

PLANET : MERCURY
Itself :-------------- Mercury:- (3)   (1) 4     Sun-Yuti  (3)   3  Moon-Drusht  (9)   (2)
It's N.Swami :-------- Moon:- (9)   (2)     Sun-Drusht  (3)   3  Mercury-Drusht  (3)   (1) 4
It's Sub :------------ Jupiter:- (4)   (7) (10)  
It's Sub's N.Swami :-- Rahu:- (12)      Rashi-Swami Mercury (3)   (1) 4  Mars-Drusht  (5)   6 (11)  Jupiter-Drusht  (4)   (7) (10)
Itself aspects :------ 10


बुद्ध २,३,५,७,९, ११ या सर्व भावाचा कार्येश आहे . असे असून सुद्धा विवाह झाला नाही. मुलाचे वय आता ३८ चालू आहे बुध २,३,५,७,९,११ या भावाबरोबर १,४,१०,१२ या प्रतिकूल भावाचा सुद्धा कार्येश आहे . तसेच बुद्ध नेपच्यून बरोबर ७६.. ४ अंशाचा अशुभ योग्य करत आहे .

आता आपण दशा पाहू ---

मुलाच्या आईने सांगितले होते आम्ही २०१३ पासून स्थळे पाहत आहोत. पण अद्याप कोठे जुळले नाही .
२०१३ साली शुक्राची दशा चालू होती . शुक्र दशा २२/१०/२०१२ ते २२ / १० / २०३२ पर्यंत आहे

शुक्र  / शुक्र ---२२ / २ /२०१६
          रवी ---२१ / २ /२०१७
         चंद्र ---२३ /१० /२०१८
          मंगळ --२३ / १२ /२०१९
कुंडलीचे लग्न मिथुन आहे द्विस्वभाव राशीचे म्हणून आपण रवी अंतर्दशा विचारात घेऊ

शुक्राचे कार्येशत्व ---

 PLANET : VENUS
Itself :-------------- Venus:- 3   5 12  
It's N.Swami :-------- Sun:- (3)   3     Mercury-Yuti  (3)   (1) 4  Moon-Drusht  (9)   (2)
It's Sub :------------ Ketu:- (6)      Rashi-Swami Jupiter (4)   (7) (10)
It's Sub's N.Swami :-- Venus:- (3)   5 12  
Itself aspects :------ 10

शुक्र रवी नक्षत्रात आहे . रवी आणि नेपच्यून यामध्ये ७५.. २ चा अशुभ योग्य आहे . त्यामुलर हि शुक्र अंतर्दशा   सोडून  दिली. त्यानंतर शुक्र मध्ये रवी अंतर दशा . रवी नेपच्यून अशुभ योग्य रवी अंतर सोडून दिली .
त्यानंतर चंद्र अंतर दशा . चंद्र फक्त ४. भावाचा कार्येश आहे म्हणू चंद्र अंतर्दशा सोडून दिली. त्यापुढील मंगल
अंतर्दशा पहिली परंतु मंगल हर्षल युती ७-०अंश आहे .म्हणजे डिसेंबर २०१९ पर्यंत विवाह झाला नाही आता  राहू अंतरदशा पाहू ---

PLANET : RAHU
Itself :-------------- Rahu:- (12)      Rashi-Swami Mercury (3)   (1) 4  Mars-Drusht  (5)   6 (11)  Jupiter-Drusht  (4)   (7) (10)
It's N.Swami :-------- Rahu:- (12)      Rashi-Swami Mercury (3)   (1) 4  Mars-Drusht  (5)   6 (11)  Jupiter-Drusht  (4)   (7) (10)
It's Sub :------------ Ketu:- (6)      Rashi-Swami Jupiter (4)   (7) (10)
It's Sub's N.Swami :-- Venus:- (3)   5 12  
Itself aspects :------ 7

राहू ३,५,७,११ चा कार्येश आहे . त्याच बरोबर १,४,६,१०,१२ या प्रतिकूल भावाचा कार्येश आहे . म्हणून वैवाहिक सौख्य असमाधानकारक राहील . मुलानेच तडजोड केली पाहिजे . या अंतर्दशे मध्ये विवाह होऊ शकेल .

उदाहरण दुसरे ---
बारामती हुन एक स्त्री ने असाच प्रश्न विचारला आहे . माझा विवाह केंव्हा होईल /

जन्मतारीख --२४  /-- /८३  पहाटे ३-०   अ १९,०६ रे ७४,४५

कुंडली पाहतेवेळी रुलिंग ---
 २ / ४ /२०२०            २०-१०-१५

  राहू * शुक्र , शनी  , चंद्र  , गुरु

 पत्रिकेत ७ चा सब शनी आहे शनी  रुलिंग आहे

शनीचे कार्येशत्व ---


PLANET : SATURN
Itself :-------------- Saturn:- 6   10 11  
It's N.Swami :-------- Mars:- (2)   1 8     Rahu-Yuti  (2)    Ketu-Drusht  (8) 
It's Sub :------------ Venus:- (4)   2 7  
It's Sub's N.Swami :-- Mercury:- (1)   (3) 6  Cusp Yuti: (2)       Moon-Drusht  (7)   4
Itself aspects :------ 1 9 4

शनी २,३,७,८ चा कार्येश असून सुद्धा विवाह नाही कारण सब शनी व प्लूटो अंशात्मक युतीत आहेत (१ अंश )
आता दशेचा विचार करू --
कुंडली पाहतेवेळी शुक्र केतू दशा चालू होती .
शुक्र --१,२,३,४,७,८
केतू ---१,२,३,४,६,७,८,९,१०,११,१२

२,३,७,८,११ अनुकूल भाव असताना विवाह झाला नाही त्याच बरोबर १,४,६,१०,१२ प्रतिकूल भावाचा कार्येश आहे म्हणून नोव्हेंबर २०२० पर्यंत विवाह नाही . यानंतर रवी दशा २०२६ पर्यंत आहे
रवी ---२,५
राहू---२ बु १,३, मं यु २
राहू --
मंगल-- २ रा यु के दृष्ट ८

रवी नेपच्यून प्रतियोग १७६ अंश
मंगल नेपच्यून  प्रतियोग १७९ अंश
राहू नेपच्यून प्रतियोग १७७ अंश .

वरील योगामुळे रवी महादशेत म्हणजे  २०२६ पर्यंत विवाह होणार नाही .

 
शुभम भवतु !!! 


No comments:

Post a Comment