Tuesday, 7 January 2014


विवाह --१

           दुपारची वेळ  होती मी वर्तमान पत्र   वाचत  होतो   दाराची बेल वाजली म्हणून मी दार उघडले तर , एक परिचित पति  पत्नी माझ्याकडे आले होते , ते घामाघूम  झाले होते . म्हणून मी त्यांना पाणी दिले . पाणी पिल्यानंतर शांत झाले . मी विचारले आज काय काम काढले ? ते म्हणाले आमच्या पुढे एक समस्या आहे. मी विचारले  कोणती समस्या आहे ?  . ते म्हणाले माझा थोरला मुलगा थोडासा अपंग आहे . त्याच्या उजव्या हाताला एक अंगठा आहे बाकीची चार बोटे नाहीत बोटाच्या ठिकाणी थोडेसे उंचवटे आहेत, तसेच डाव्या पायाला अंगठा आहे बोटे नाहीत . आमची  दोन दुकाने आहेत त्यातील  एक दुकान हा चालवतो . व्यवसाय चांगला करतो . आम्हाला त्याचे लग्न करायचे आहे . अशा मुलाचे लग्न होईल का ते विचारायला आम्ही आलो आहोत  . मी म्हटले का नाही होणार ? त्याची पत्रिका आहे का ? त्याची पत्रिका त्यांनी दाखविली . मी त्यातील  जन्मतारीख ,  जन्मवेळ जन्मस्थान लिहून घेतले . व कृष्णमुर्ती पद्धतीने कुंडली तयार केली . 
                                कुंडली  अभ्यास करून मी त्यांना सांगितले ६ /११ / २०१२ ते १० / १२/ २०१२ या  कालावधीत लग्न होईल .  
                   ह्या मुलाचे लग्न २९/१०/२०१२ रोजी नोंदणी पद्धतीने झाले .मी सांगितलेल्या कालावधी च्या अगोदर फक्त ७ दिवस .हा फरक नगण्य आहे .  हा फरक अयनांश ,स्थळाचे अक्षांश रेखांश,  जन्मवेळ अचूक नसल्यामुळे पडू शकतो
                   हा प्रश्न मी खालील पद्धतीने सोडविला .
       कृष्णमुर्ती नियम- सप्तमाचा सब २,७,११ / ५,८ या भावांचा कार्येश असेल तर त्यांच्या दशा -अंतर्दाशेमध्ये विवाह होतो . 
ह्या कुंडली मध्ये सप्तमाचा सब राहू आहे. राहू विवाह होणार कि नाही ते सांगणार आहे . राहू चे कार्येशत्व -----
                        सब निश्चिती साठी त्यावेळेचे एल एस आर डी पहिले . दि .४ /८/२०१२ वेळ १८. ३८. ५८
     एल - शनि ,एस -राहू , आर -शनि ,डी - शनि  सप्तमाचा सब राहू रुलिंग मध्ये आहे म्हणजे पत्रिकेची वेळ व पत्रिका बरोबर आहे .
                                  राहू --५,श २,४,५ र दृ ११,
                 न . स्वामी राहू --
                       सब --मंगळ
             स. न. स्वा --शनि --२,४,५,३ कयू 
  सप्तमाचा सब राहू २,११ या प्रमुख भावांचा व पहिल्या  ,चौथ्या पायरीला ५ या पूरक  भावाचा कार्येश आहे  . म्हणजे विवाह होणार हे निश्चित . विवाह केंव्हा होईल ह्यासाठी दशा - अंतर्दशा पाहाव्या लागतील ।
                           प्रश्नावेली  शनि महादशा मंगळ अंतर्दशा १ नोव्हेंबर २०११ ते १० डिसेंबर २०१२ पर्यंत होती . शनि व मंगळाचे कार्येशत्व खालीलप्रमाणे -----
                           शनि --३ कयू                                      मंगळ ---
   न . स्वामी        केतू ---११ र ११                                    शनि ----२,४,५,३ कयू
         सब            शुक्र ---                                                गुरु -----
   स. न. स्वा       शनि ---२,४,५ ३ कयू                           चंद्र ---१ मं दृ ६,७
                      शनि दुसरया व चौथ्या पायरीला ११,२ या प्रमुख भावाचा ५ या पूरक भावाचा कार्येश आहे .  मंगळ दुसरया पायरीला २,५ व चौथ्या पायरीला दृष्टीने ७ या प्रमुख भावाचा कार्येश आहे . शनि महादशा मंगळ अंतर्दश विवाहास अनुकूल आहे . यांच्या दशेमध्ये विवाह व्हावयास हवा . २,७,११ हि साखळी जुळविण्यास विदशा अशी शोधावी लागेल कि जी ७ या भावाची कार्येश आहे .  प्रश्नवेलि शुक्र रवि चंद्र यांच्या विदशा शिल्लक आहेत .
                   शुक्र --                                  
                  शनि -- २,४,५,३ कयू            
                  गुरु  ----                              
                  चंद्र  ---१                                
                 
                रवि ---११                                    
                 रवि ---११                                    
                  राहू ---५,श २,४,५ र दृ ११            
                राहू  ---५,श २,४,५ र दृ ११            

                  चंद्र        
                   गुरु ---८,३,६
                  बुध ---१२,९
                   मंगळ --६,७


वरील शुक्र , रवि , चंद्र यांचे कार्येशत्व पाहता व २,७,११ हि साखळी जुळण्यासाठी मी चंद्राची विदशा निश्चित केली कारण चंद्र यशाच्या चौथ्या पायरीला ७ या भावाचा बलवान कार्येश आहे
                       शनि महादशा, मंगळ अंतर्दशा, चंद्र विदशा मध्ये म्हणजे ६ नोव्हेंबर २०१२ ते १० डिसेंबर २०१२ या कालावधीत विवाह होईल असे सांगितले .
                     या मुलाचा विवाह २९ ऑक्टोंबर २०१२ रोजी नोंदणी पद्धतीने झाला . शनि , मंगळ व चंद्र ३ या भावाचे कार्येश आहेत    म्हणून नोंदणी पद्धतीने विवाह झाला  कारण तिसऱ्या भावावरून कागदोपत्री करार ,दस्त पहिले जातात . 

शुभम भवतु 

No comments:

Post a Comment