Monday, 20 January 2014

गृहकर्ज मंजुरी 

                                           मुंबईहून मला एक फोन आला . एका अपरिचित स्त्रीचा होता. मी विचारले माझा संदर्भ कोणी दिला ? तिने माझ्या ओळखीच्या व्यक्तीचे नाव सांगितले . मी विचारले तुम्हाला कशासंबधी मार्गदर्शन हवे आहे ? ती म्हणाली सध्या मी मुंबईत राहते . माझ्याजवळ आई , वडील व भाऊ राहतात . मी सध्या भाड्याच्या खोलीत रहात  आहे . भाऊ एका कंपनीत नोकरीला आहे . मी नृत्यविशारद आहे . मी नृत्याचे क्लासेस घेते . भावाचा पगार कमी आहे . मला क्लासेसच्या माध्यमातून बरयापैकी पैसे मिळतात . बरीच वर्षे भाड्याच्या खोलीत रहात  आहोत . राहण्याचे कॉनट्रयकट  संपले कि खोली खाली करावी लागते, असे वारंवार होते आहे . मुंबईत भाडे खूप आहे .
                                             माझा स्वत :चा एक फ़्लट असावा असे मला वाटते  भावाचा पगार व माझे क्लासेसची मिळकत मिळून एक वन बीएचके फलट घेण्याचा विचार करत होते. त्यासाठी मी काही साईट्स पहिल्या व माझ्या बजेट मध्ये बसेल असा एक फ़्लट मी बुक केला आहे . सुरुवातीला बिल्डरला रु दहा लाख दिले . बाकीच्या पैस्यासाठी मी बँकेत घर कर्जासाठी अर्ज केला आहे . अर्ज करून २-३ महिने झाले आहेत पण अध्याप बँकेने कर्ज मंजूर केले नाही . बिल्डर सारखा पैसे मागत  आहे . नाहीतर आत्तापर्यंतचे सर्व पैसे परत देतो व तुमचा   फ़्लट दुसर्याला देतो असे म्हणतो . फ़्लटचे ६०-७० % काम पूर्ण झाले आहे याघडीला फ़्लट सोडण्याची इच्छा होत नाही . बँकेत मी आवश्यक सर्व कागदपत्रे जमा करुन सुधा कर्ज मंजूर होत नाही . बँक म्हणते तुमचा व्यवसाय कर्ज देण्याच्या अखत्यारीत येत नाही . त्यामुळे मी काळजीत आहे. कर्ज मंजूर करण्यासाठी काही रक्कम मी सबंधित अधिकाऱ्याला दिली आहे . तरीसुद्धा अध्याप कर्ज मंजूर झाले नाही . माझे घरकर्ज केंव्हा मंजूर होईल ? असा प्रश्न मला विचारला .
                                       हा प्रश्न मी प्रश्नकुंडली प्रमाणे सोडवायचा असे ठरविले . त्यांना सांगितले १ ते २४९ यापैकी एक संख्या सांगा . त्यांनी थोडा  वेळ विचार करून मला २०१ हि संख्या सांगितली . दोन दिवसांनी उत्तर सांगतो असे सांगितले .  २०१ या संख्येवरून मी कृष्णमुर्ती पद्धतीची कुंडली तयार केली . कुंडलीचा अभ्यास करून नोव्हेंबर-डिसेंबर मध्ये कर्ज मंजूर होईल असे सांगितले . तेंव्हा त्या म्हणाल्या त्यावेळी खोलीचा ताबा मिळणार आहे . मी म्हटले या अगोदर कर्ज मंजूर होणार नाही असे ठामपणे सांगितले .
                                      डिसेंबर च्या शेवटच्या आठवड्यात त्यांचा मला फोन आला त्या म्हणाल्या कर्ज मंजूर झाले . मी म्हटले केंव्हा मंजूर झाले? . १० डिसेंबरला कर्ज मंजूर झाले व १७ डिसेंबरला कर्जाचा  पहिला हप्ता मिळाला .  .
                  

                    हा प्रश्न मी  ५ सप्टेंबर २०१३ रोजी १४-२५-५९ वाजता रे ७४ २६ अ १७ ५९ येथे सोडविला
                        षष्ठ स्थानावरून कर्जाचा विचार केला जातो . बँकेचा विचार सप्तम स्थानावरून केला जातो . सप्तमाचा व्यय म्हणजे षष्ठ स्थान  थकित असलेली रक्कम येणे किंवा उसने दिलेले पैसे मिळविण्यासाठी षष्ठ स्थानाचा सबचा विचार करावा लागतो .
                        कृष्णमुर्ती नियम ---- षष्ठ स्थानाचा सब २,६,११ या भावांचा कार्येश असेल तर २,६,११ या भावांच्या कार्येशाच्या दशेत  कर्ज मिळेल .
                       कर्ज फेडण्यासाठी षष्ठ भावाचा सब ५,८,१२ या भावाचा कार्येश असेल तर कर्ज फेड होते.  कारण ५,८,१२  साप्तमास्थानाचे २,६,११ भाव आहेत .
                      ह्या कुंडलीत षष्ठ भावाचा सब गुरु आहे . गुरु कर्ज मंजूर करणार कि नाही ते सांगणार आहे . चला तर पाहू गुरुचे कार्येशत्व -----
                                    गुरु ---५,१२,६ कयू
                 न . स्वा       गुरु ---५,१२,६ कयू
                      सब        गुरु ----५,१२,६ कयू
              स . न . स्वा   गुरु ----५,१२,६ कयु
                     षष्ठ भावारंभ मिथुन २१,१६,०२ असा आहे . व गुरु मिथुन २०,४७,०७ असा आहे . म्हणजे गुरु केवळ २९ कलेने षष्ठ स्थानाच्या मागे आहे . म्हणून गुरु पंचम भवायैवजि षष्ठ भावाची फळे देईल . षष्ठ स्थानाचा सब गुरु हा शष्ट भावाचा बलवान कार्येश आहे . कर्ज मंजूर होणार हे निश्चित झाले . आता केंव्हा मिळणार त्यासाठी महादशा-अंतर्दशा पाहाव्या लागतील .
                      प्रश्न वेळी शुक्रामध्ये मंगळाची अंतर्दशा चालू होती .
                    शुक्र ---९ कयू                                                         मंगळ ---
                    मंगळ --६,१०,११                                                     शनि   ---९,१,२ रा यु ९
                    शनि --                                                                   चंद्र ----  ७,र यु ७
                     राहू ---९ शु ८,४ श यु ९,१२ गुरु दृ ५,१२                   शुक्र ---  ८,४,५ ९ कयू

                                शुक्र   दुसर्या पायरीला ६,११ या प्रमुख भावांचा बलवान कार्येश आहे . मंगल दुसर्या पायरीला २ या भावाचा बलवान कार्येश आहे . म्हणून शुक्र मंगल दोन्हीही कर्ज मंजूर करण्यास अनुकूल आहेत  .  आता आपल्याला विदशा अशी शोधावी लागेल जी जास्तीत जास्त भावाची कार्येश असेल . प्रश्न वेळी शनि विदशा १० दिवस शिल्लक होती म्हणून मी ती सोडून दिली . त्यापुढील दशा खालील प्रमाणे
                                    बुध  विदशा ----१३/११/२०१३ पर्यंत
                                    केतू                  ८/१२/२०१३
                                    शुक्र                  १७/२/२०१३
                                    रवि                   १०/३/२०१३
                     1) बुध --८                                                                                              
                         रवि --७                                     
                        राहू --९शु ८ ४ श यु ९,१,२                                       
                         गु दृ ५,१२                               
                        राहू -- ९ शु ८,४ श यु ९,१,२ गु दृ ५,१२                                                                                                                                                     
                    
                    2) केतू --३ मं ६,१०,११ श दृ ९,१२                                                                          
                        शुक्र --८,४,९ कयु 
                        चंद्र ---७ र यु ७
                        शुक्र ,,,८,४,९ कयु 

                    ३)शुक्र ---९                                             
                       मंगळ --६,१० ११                                   
                       शनि --                                              
                       राहू --९,८,४ श यु ९,१,२ गु दृ ५,१२
                                       
                     4) रवि --                                                                              
                       शुक्र --८,४,९कयू 
                       राहू --९शु ८ ४ श यु ९,१,२ गु दृ ५,१२  
                       राहू --९,८,४ श यु ९,१,२  गु दृ ५,१२                    
बुध व रवि पूर्णपणे ५,८,१२ या विरोधी भावांचे कार्येश आहेत . केतू , शुक्र दोन्हीही २,६,१०,११ या प्रमुख भावांचे बलवान कार्येश आहेत . मा . गोंधळेकर सर म्हणतात छाया ग्रह नेहमी बलवान असतात . म्हणून मी केतू विदशा निवडली .
                     शुक्र महादशा ( २,६,११ ) मंगळ अंतर्दशा ( २ ) व केतू विदशा (२,६,११ ) या कालावधीत घर कर्ज मंजूर होईल . म्हणजेच १३ / ११ / २०१३ ते ८ / १२ /२०१३ याच कालावधीत कर्ज मंजूर होइल. घर कर्ज १० डिसेंबर २०१३ ला मंजूर झाले आहे . फक्त दोन दिवसाचा फरक पडला . हा फरक अयनांश अचूक नसल्यामुळे पडू शकतो . तो नगण्य आहे . 

               

No comments:

Post a Comment