Thursday, 23 January 2014

चाहूल काळाची --------

                                      कॉलेजची पहिली टर्म संपत  आलेली होती  सहामाही परीक्षा सुरु झाली होती . परीक्षा शिस्तीत पार पाडण्याची जबाबदारी माझ्यावर   होती . परिक्ष म्हटल कि वातावरण ताण -तणावाचे असते . सकाळी लवकर येउन प्रश्न पत्रिका फोडणे , सुपरवायझर नेमणे , बैठक क्रमांक टाकणे , प्रत्येक वर्गावर प्रश्नपत्रिका ,उत्तरपत्रिका पाठविणे या कामाच्या गडबडीत मी  होतो  . पेपर सुरु होण्याअगोदर १० मिनिटे एका प्राध्यापकाचा  फोन आला , सर आज मी सुपरविजन करणार नाही . मला   थोडा रागच आला .मी  म्हटले का ? तो म्हणाला सर, घरून फोन आला आहे , आई फार सिरियस आहे, ताबडतोब निघून ये . माझा नाईलाज झाला . अशा प्रसंगी त्याला सहकार्य केले पाहिजे . म्हणून मी त्यांच्या जागी दुसऱ्या सुपरवायझर ची नेमणूक करून परीक्षा वेळेवर सुरु केली .
                                     त्यानंतर तो प्राध्यापक कॉलेजमध्ये आला . रजेचा अर्ज माझ्याकडे दिला . जाता जाता मला म्हणाला सर माझ्या आईबद्धल आपले काय मत आहे .? मी ज्योतिषाचा अभ्यास करतो . हे बहुतेक सर्वाना माहित होते . त्यामुळे त्यांनी हा प्रश्न मला विचारला होता . मी म्हटले एक पुस्तक घ्या मनात आई बद्धल विचार करा आणि एक पान  काढ . उजव्या बाजूच्या पानावरील नंबर सांगा . संध्याकाळी मी तुम्हाला फोन करून सांगतो . त्याप्रमाणे त्यांनी १६३ हि संख्या सांगितली .
                                     संध्याकाळी घरी गेल्यानंतर प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन लगेचच प्रश्न सोडवायला घेतला . हा प्रश्न मी ३ नोव्हेंबर २०१२ रोजी १७=४८=१९ वाजता रे ७४ २६ अ १७ ५९ येथे सोडविला .
                                     कुंडली खालील प्रमाणे --- प्रश्न आईच्या आजारासंबधी होता .
                      चंद्र हा मनाचा कारक प्रश्न रोख बरोबर आहे  का  ते पाहू  प्रश्न कुंडलीत भावचलीतामध्ये चंद्र सप्तमात म्हणजे आईच्या चतुर्थ स्थानापासून चतुर्थात , (आईचे पहिले मोक्ष स्थान ) आईचा षष्टेश चंद्र राहूच्या नक्षत्रात , राहू चतुर्थ स्थानापासून नवमात म्हणजे आईचे बाधक स्थानात . ( आईचे लग्न कुंभ आहे )सर्व साधारणपणे गंभीर आजारी व्यक्तीच्या बाबतीत चतुर्थ ,बाधक ,मारक स्थानाचा संबंध येत असेल तर समजावे अंतिम यात्रा सुरु झाली आहे . कारण चतुर्थ स्थान हे मोक्ष त्रिकोणाचे  पहिले स्थान आहे .आजार च्या मुद्यासाठी खालील गोष्टींचा विचार होणे आवश्यक आहे
                 १) लग्नाच्या सब वरून अल्पायु ,मध्यायू  व दीर्घायू पाहावा
                 २) शष्ट भाव आजार,रोग दाखवितो 
                ३) व्यय भाव हौस्पिटल दाखवितो 
                ४) अष्टम भाव दोष ,धोका दाखवितो (शस्त्रक्रिया )
                ५) षष्ठ  भावाचा उपनक्षत्र स्वामी हाच आजारपणाचा एकमेव निर्णायक घटक असतो
                                 आईचे  चतुर्थ स्थान लग्न धरून कुंडली फिरवून घेतली आहे . आईचे कुंभ हे लग्न स्थान आहे कुंभ हे स्थिर लग्न आहे.  स्थिर लग्नाला नवम  स्थान बाधक स्थान आहे 
                                 लग्न भावाचा सब चंद्र आहे चंद्राचे कार्येशत्व ---
                         चंद्र --                                                                                       ९---- बाधक 
   न . स्वामी      राहू --९ कयू मं १०,२                                                                  २---- मारक 
         सब          राहू --९ कयू                                                                              ४----मोक्ष 
स . न . स्वामी   गुरु --३,११,४ कयू मं दृ १०,२                                                      १०---लाभाचे व्यय 

                                षष्ठ भावाचा सब राहू आहे . राहूचे कार्येशत्व ----
                           राहू ----९                                                                              ९---- बाधक         
    न . स्वामी       गुरु ----३,११,४,कयु मं १०,२                                                   २---- मारक
          सब          राहू ----९                                                                               ४----मोक्ष
  स . न . स्वामी  गुरु --३,११,४ कयू मं दृ १०,२                                                    ३----अष्टमाचे अष्टम 
                              अष्टम भावाचा सब बुध आहे . बुधाचे कार्येशत्व ----
                           बुध --                                                                                  ८----मृत्यू 
      न . स्वामी     शनि --८,१२,१                                                                      १२---- हॉस्पिटल 
            सब         शुक्र ---७                                                                             ७----मारक 
    स . न . स्वामी चंद्र ---४                                                                               ४----मोक्ष   

                              लग्नाचा सब चंद्र  ९ , १०  भावाचा कार्येश आहे . ९ ,१०  भाव आयुष्य वर्धक आहे म्हणजे वयवर्षे ६६ च्या पुढे आयुष्यमान आहे . आज त्यांचे वय ७६ आहे . वयवर्षे ६६च्या पुढे केंव्हाही मृत्यू  येऊ शकतो .
                                        लग्न , षष्ठ  व अष्टम यांच्या सब वरून व्यक्ती वाचण्याची शक्यता कमी आहे . हे निश्चित सांगता येईल . यामध्ये ५, ११ दोन्ही भाव कोठेच लागत नाहीत . षष्ठ भावाचा सब राहू ११ भाव  दाखवतो त्याच बरोबर २,३,४,९,१० हे विरोधी भाव सुधा दाखवतो 
                                   आता महादशा - अंतर्दशा पाहू ---
                        प्रश्न वेळी राहू महादशा राहू अंतर्दशा चालू होती . राहूचे कार्येशत्व आपण वर पहिले आहे . प्रश्न वेळी रवि विदशा चालू होती . रविचे  कार्येशत्व खालीलप्रमाणे ----
                                   रवि ---
                न . स्वामी .  राहू ---९ कयू मं १०,२                                               ९-----बाधक
                       सब      रवि ---                                                                     २ ----मारक
         स . न . स्वामी    राहू --- ९ कयू मं  १०,२
                               महादशा अंतर्दश मध्ये ६ भाव कोठेच लागत नाही म्हणून मी सूक्ष्म दशा पहायचे ठरविले . प्रश्न वेळी गुरूची सूक्ष्म दशा चालू होती . गुरुचे कार्येशत्व खालील प्रमाणे ---
                                गुरु ---४ कयू
              न . स्वामी  चंद्र ----४, ६
                     सब     शुक्र --- ७
          स.  न .स्वामी चंद्र ---४ , ६ 
                      गुरु सूक्ष्म दशा पहिल्या , दुसऱ्या  चौथ्या पायरीला ४ ( मोक्ष )  भावाचा कार्येश आहे तसेच दुसऱ्या  चौथ्या पायरीला ६ ( आजार  / रोग ) व ७ ( मारक ) स्थानाचा कार्येश आहे . गुरूची सूक्ष्म दशा
१ नोव्हेंबर २०१२ ते  ८ नोव्हेंबर २०१२ पर्यंत आहे . हा कालावधी जास्त घातक आहे  असे मला वाटले . फोन वर मी त्यांना सांगितले तब्येत नाजूक आहे काळजी घ्या . ८ नोव्हेंबर पर्यंत काळजी घ्या . त्यानंतर त्यांना बरे वाटेल .                
                                    अजून थोडे खोलात जाण्यासाठी मी प्राण दशा पहावयाचे ठरविले . त्यापुढील प्राण दशा बुध , केतू व शुक्र ची होती . त्यांचे कार्येशत्व खालीलप्रमाणे -----

              बुध ---                      केतू ---३ कयू शु ७                                शुक्र ---७
 न. स्वा शनि ---८,१२,१           रवि ---८                                               चंद्र --- ४,६
    सब   शुक्र ---७                   गुरु ---  ४ कयू                                        राहू --- ९
स. न.स्वा चंद्र ---४,६              चंद्र ---- ४ ,६                                           गुरु ---३,११,४,मं दृ १०,२

                           तिन्ही प्राण दशांचा विचार करता शुक्राची प्राण दशा फार घातक ठरणारी आहे . कारण शुक्र
        २,७ (मारक ), ९ (बाधक ), ६ ( आजार ), ३ (अष्टमाचे अष्टम ) ,१० ( लाभाचे व्यय ) या विरोधी भावांचा कार्येश आहे . बुध व केतू मध्ये ९ (बाधक ) भाव लागत नाही . शुक्र प्राण दशेचा कालावधी आहे----
                                                ४  नोव्हेंबर  २०१२ ते ६  नोव्हेंबर  २०१२
                दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१२ रोजी सायंकाळी ५-३० वाजता आईची प्राण ज्योत मालवली 

No comments:

Post a Comment