Saturday, 6 February 2021

 एका लग्नाची तिसरी गोष्ट --२

फेसबुक वरील लेख वाचून एका स्त्री जातक फोनवर बोलत होती ....... म्हणाली माझा पहिला घटस्फोट झाला आहे . त्यानंतर मी  दुसरे लग्न केले आहे . परंतु दुसऱ्या विवाहाची घटस्फोटाची केस चालू आहे . त्यानंतर एका मुलाची ओळख झाली.  ओळखीचे रूपान्तर प्रेमात झाले आहे . मला वाटत आहे हा घटस्फोट झाला की प्रेम विवाह करावा . तर माझ्या नशिबात प्रेम विवाह आहे का ? मी तिसऱ्यांदा लग्न करावे का ? मी म्हटले तुझे बर्थ डिटेल्स दे . तिने खालीलप्रमाणे दिले आहे . मी येथे जन्मठिकाण दिलेले नाही , ज्या ज्योतिषांना पडताळणी करायची असेल त्यांनी व्यक्तिगत संपर्क करावा 

दि --२३ / ६ / १९९१ वेळ ९-३८ सकाळी  जन्मस्थळ---XXXX 

प्रथम झालेल्या घटना तपासून पाहू. .... 

पहिला विवाह दि ६ / १ /२०१३

सप्तम भावाचा सब २, ७ ,११ /५ ८ भावाचा कार्येश असेल तर २,७,११ भावांच्या सयुंक्त दशेत विवाह होतो . 

पहिला विवाह सप्तम स्थानावरून .... ७ भावाचा सब गुरु आहे . गुरु चे कार्येशत्व 

PLANET : JUPITER

Itself :-------------- Jupiter:- 12   6 9     Mars-Yuti  12  5 10  Venus-Yuti  12  4 11

It's N.Swami :-------- Mercury:- (11)   3 12   

It's Sub :------------ Ketu:- (11)    Cusp Yuti: (12)      Rashi-Swami Mercury (11)   3 12

It's Sub's N.Swami :-- Jupiter:- (12)   6 (9)     Mars-Yuti  (12)   5 (10)  Venus-Yuti  (12)   (4) 11

Itself aspects :------ 7 5 9

पहिल्या  पायरीवर गुरु ११ चा कार्येश आहे म्हणून विवाह झाला  परंतु ४ थ्यपायरीवर ४ ,१०,१२  . हे भाव विवाहाला प्रतिकूल आहेत  गुरु , बुध  नक्षत्रात आहे . बुध  हर्षलच्या प्रतियोगात ( १७६.२ . ) आहे . गुरु चा सब केतू नेपच्यून च्या प्रतियोगात  ( १७५. )आहे  यामुळे घटस्फोट झाला.  दशेचा विचार केला तर त्यावेळी शनी रवी बुध  दशा होती. 

शनी --- ३,७,८,९  / १,४,६,१०,१२

रवी ----२,५,९,११ / ४,६,१०,१२

बुध ----५,९,११  / ४,६,१०,१२ 

दशेमध्ये २,५,७,८,११ भाव असल्यामुळे विवाह झाला परंतु १,४,६,१०,१२ हे भाव विवाहाला प्रतिकूल आहेत म्हणून घटस्फोट झाला 

दुसरा विवाह --२७ / ८ /२०१७ 

दुसरा विवाह नवम  स्थानावरून--- नवम भावाचा सब राहू आहे . राहू चे कार्येशत्व ---

PLANET : RAHU

Itself :-------------- Rahu:- 5     Cusp Yuti: (6)      Rashi-Swami Jupiter 12   6 9

It's N.Swami :-------- Venus:- (12)   (4) 11     Mars-Yuti  (12)   5 (10)  Jupiter-Yuti  (12)   6 (9)

It's Sub :------------ Ketu:- (11)    Cusp Yuti: (12)      Rashi-Swami Mercury (11)   3 12

It's Sub's N.Swami :-- Jupiter:- (12)   6 (9)     Mars-Yuti  (12)   5 (10)  Venus-Yuti  (12)   (4) 11

Itself aspects :------ 12

ह्या मध्ये राहू ९,११ या भावाचा कार्येश आहे त्यामुळे विवाह झाला आहे परंतु ४,६,१०,१२ हे भाव विवाहाला  प्रतिकूल आहेत .   तसेच राहू , शुक्राच्या नक्षत्रात आणि शुक्र प्लूटो केंद्र योग्य आहे ( ९१. ) राहूच सब , केतू नेप्क्युन च्या प्रतियोगात आहे . यामुळे घटस्फोट ची केस चालू आहे . 

दुसऱ्या विवाहाच्या वेळी शनी राहू बुध  दशा होती . 

शनी --- ३,७,८,९  / १,४,६,१०,१२

राहू--- ९,११  / ४,६,१०,१२ 

बुध ----५,९,११  / ४,६,१०,१२ 

३,५, ७,८,९,११  मुले विवाह झाला  १,४,६,१०,१२ मुले घटस्फोटाची केस चालू आहे 

आता सदर स्त्री जातक तिसरा विवाह करू इच्छिते . तिसरा विवाह होईल का ? आणि वैवाहिक सौख्य कसे असेल. असे विचारते आहे . तिसरा विवाह लाभ स्थानावरून पाहतात. लाभाचा सब गुरु च आहे गुरुचे कार्येशत्व या अगोदर आपण पहिलेच आहे . तिसरा विवाह करू नये असा सल्ला दिला . कारण त्यावेळी सुद्धा अशीच परिस्थिती निर्माण होणार आहे . जो मुलागा तिच्या मनात आहे त्याचा प्रथम विवाह आहे . त्याच्या घरचे दोनदा घटस्फोट झालेल्या मुलीला स्वीकारतील का हा मोठं प्रश्न आहे . प्रेम विवाहासाठी सप्तम भाव व पंचम भाव यांचे संबंध असावे लागतात. हिच्या पत्रिकेत सप्तम ,पंचम भावाचा सब गुरु ९ ( पंचम चा पंचम ) चा कार्येश आहे परंतु पंचमचा  सब गुरु ७ चा कार्येश नाही . म्हणून प्रेम विवाह होणार नाही . 

शुभंम भवतु  !!!


No comments:

Post a Comment