Saturday, 23 January 2021

 नोकरी---

फेसबुक वरील लेख वाचून एका जातकाचा फोन--  मी एक एमएनसी  कंपनीत नोकरीला होतो .  कंपनीचे मुख्यालय अमेरिकेत आहे . तेथील वरिष्ठानी फार मोठा fraud केला त्यामुळे कंपनीने वेग वेगळ्या देशातील शाखा बंद करायचे ठरविले आहे . भारतातील कंपनी त्यांनी अंशतः बंद केली स्टाफ कमी केला त्यात माझी नोकरी गेली . २८ मे २०२०  माझी नोकरी संपुष्टात आली. सद्य नोकरी शोधत आहे. मी होम लोन घेतले आहे त्याचे हप्ते भरणे अवघड जातंय . आज माझे वय ५० आहे .अजून १०वर्षे मी नोकरी करू इच्छितो. तर मला नोकरीकेंव्हां मिळेल असा प्रश्न विचारला त्यांचे बर्थ डिटेल्स खालीलप्रमाणे 

जन्मदिनांक --६ / ३ /१९७१ सकाळी ८-३०  स्थळ अ २२,४२  रे ७५,४२

मी त्याची  जन्मवेळ निश्चित  करण्यासाठी घरातील सर्वांचे बर्थ डिटेल्स घेतले ,ह्यांची पत्रिका इतरांच्या पत्रिकेबरोब्बर पडताळणीकेली. जन्मवेळ बरोबर आहे. तसेच आतापर्यंत केलेल्या नोकऱ्या tally करून पहिल्या 

हि कुंडली मिन लग्नाची आहे 

दशमाचा सब २,६,१० भावांचा कार्येश असेल तर २,६,१० भावांच्या कार्येश दशेत नोकरी लागते. या पत्रिकेत १० भावाचा सब राहू आहे . मी कुंडली जेंव्हा सोडविली तेंव्हा खालील रुलिंग होते . 

दि. २० / १ /२०२१       वेळ-- २१-३२-१६ 

शुक्र* रवी , केतू , मंगल , बुध 

शुक्राच्या वृषभ राशीत राहू आहे म्हणून राहू रुलिंग मध्ये घेता येईल. राहूचे कार्येशत्व .... 

PLANET : RAHU

Itself :-------------- Rahu:- 11       Rashi-Swami Saturn 1   11 12

It's N.Swami :-------- Mars:- (9)   (2) 9   

It's Sub :------------ Saturn:- 1   11 12   

It's Sub's N.Swami :-- Venus:- (10)   3 8   

Itself aspects :------ 5

राहू २,१० भावांचा कार्येश आहे . नोकरी लागणार निश्चित . आता केंव्हा लागणार यासाठी आपणाला दशा पाहाव्या लागतील बुध मंगल दशा १ जुलै २०२१  पर्यंत आहे . कुंडलीचे लग्न मिन आहे म्हणून मंगल अंतर्दशेत घटना घडणार नाही. त्यापुढील राहू दशा घेतली . बुध  राहू दशा १८ जानेवारी २०२४ पर्यंत आहे . 

PLANET : MERCURY

Itself :-------------- Mercury:- 12   4 7  Cusp Yuti: (12)       Sun-Yuti  12  6

It's N.Swami :-------- Jupiter:- (8)   1 10   

It's Sub :------------ Jupiter:- 8   1 10   

It's Sub's N.Swami :-- Saturn:- (1)   11 12   

Itself aspects :------ 6

PLANET : RAHU

Itself :-------------- Rahu:- 11       Rashi-Swami Saturn 1   11 12

It's N.Swami :-------- Mars:- (9)   (2) 9   

It's Sub :------------ Saturn:- 1   11 12   

It's Sub's N.Swami :-- Venus:- (10)   3 8   

Itself aspects :------ 5

बुध  १२ व्या स्थानाच्या आरंभी आहे म्हणजे त्याची दृष्टी षष्ठ भावारंभी आहे . म्हणून बुध  ६,८,१२ चा कार्येश आहे . ८ वे स्थान दशमाचे लाभ स्थान आहे . राहू २,१० भावांचा कार्येश आहे . आता विदशा अशी शोधायची ती जास्तीतजास्त भावांची कार्येश असेल . (२,६,१०,११ ) या पत्रिकेत शनी २,६,८, १० भावांचा कार्येश आहे . 

म्हणून बुध  राहू शनी दशेमध्ये नोकरी लागेल असे सांगितले . हा कालावधी येतो २१ मार्च २०२२ ते १६ ऑगस्ट २०२२ . या कालावधीत गोचर अनुकूल असेल तरच नोकरी लागेल. 

अजून एकदा खात्री करण्यासाठी मी त्यांना एक संख्या विचारली त्यांनी २४१ हि संख्या सांगितली २४१ ह्या संख्येवरून मी कुंडली काढली. . नोकरीसंबंधी विचार जुळतो का ते पाहण्यासाठी चंद्राची स्थिती पहिली. चंद्र प्रथम स्थानात होता चंद्राची रस पंचमात होती. व चंद्र केतूच्या नक्षत्रात होता आणि केतू नवम स्थानारंभी होता.  म्हणजे चंद्र १,५,९ चा कार्येश होता. चंद्राची स्थिती जुळत नव्हती. म्हणून त्यांना विचारले तुमच्या मनात अजून काय होते ? तुम्ही नोकरीसंबधी विचार करत होता का ? ते म्हणाले माझ्या मनात नर्मदा परिक्रमा व नोकरी संबंधी विचार होते. जास्त करून नर्मदा परिक्रमा . चंद्र १,५,९ चा कार्येश आहे म्हणजे १, स्वतः व्यक्ती , ५ ध्यानधारणा साधना उपासना ९ स्थान तीर्थयात्रा दर्शवित होता. नंतर ते म्हणाले बायकोने नंबर दिला तर चालेल का ? मी म्हटले ,हो . दुसऱ्या दिवशी बायकोने नवर्याच्या नोकरी संबंधी १८२ हा नंबर  दिला . हि प्रश्न कुंडली खालीलप्रमाणे सोडविली 

दि  २१ / १ / २०२१     वेळ १३-३४-५८ 

हि कुंडली धनु लग्नाची आहे . प्रश्न बायकोने नवऱ्यांच्या नोकरी विषयी विचारला आहे म्हणून सप्तमस्थान लग्न स्थान धरून कुंडली फिरवून घेतली . आता फिरवून घेतलेल्या कुंडलीमध्ये चंद्राची स्थिती पाहू . चंद्र चलित कुंडली मध्ये दशमात आहे चंद्राची रास कर्क द्वितीय स्थानी आहे . चंद्र केतूच्या नक्षत्रात आहे . केतू षष्ठ भावारंभी आहे म्हणजे चंद्र २,६,१० चा कार्येश आहे . येथे चंद्राची स्थिती तंतोतंत जुळली. 

हि पत्रिका मिथुन लग्नाची आहे . या पत्रिकेत ( फिरवून घेतलेल्या ) दशम भावाचा सब शुक्र आहे . त्यावेळेचे रुलिंग 

दि --२१ / १ / २०२१  वेळ-- १३-३८-२० 

रवी * शुक्र , केतू मंगळ , गुरु 

 कार्येशत्व ---

PLANET : VENUS

Itself :-------------- Venus:- (6)   (4) 11 (12)  Cusp Yuti: (7)     

It's N.Swami :-------- Venus:- (6)   (4) 11 (12)  Cusp Yuti: (7)     

It's Sub :------------ Jupiter:- (7)   7 (9)     Saturn-Yuti  (7)   8

It's Sub's N.Swami :-- Moon:- (10)   (2)     Mars-Yuti  (10)   5 6 10

Itself aspects :------ 1

शुक्र २,६,१०  तीनही भावांचा कार्येश  आहे . 
आता  दशा पाहू ---केतू मध्ये  बुद्ध अंतर्दशा १३ जुलै २०२१ पर्यंत आहे .कुंडलीचे मिथुन लग्न आहे म्हणून घटना बुध  अंतर्दशेमध्ये घडणार नाही म्हणून मी बुध  अंतर्दशा सोडून दिली . पर्यायाने केतू दशा सोडून दिली. 
त्यापुढील शुक्र महादशा विचारात घेतली शुक्राचे कार्येशत्व या अगोदर आपण पहिलेच आहे . शुक्र २,६,१० या तीनही भावांचा कार्येश आहे म्हणून मी शुक्र  महादशा शुक्र अंतर्दशा घेतली त्या पुढील विदशा रवी व चंद्रची आहे 
रवी ---१,३,६,७,८ चा कार्येश आहे . चंद्र ---२,५,६,८,१० चा कार्येश आहे .चंद्र २,६,१० भावांचा कार्येश आहे म्हणून मी चंद्र विदशा घेतली शुक्र शुक्र चंद्र दशेमध्ये नोकरी लागणार . हा कालावधी येतो २ एप्रील २०२२ ते १३ जुलै २०२२

 मूळ कुंडली मध्ये आलेला कालावधी व  प्रश्न कुंडली मध्ये आलेला कालावधी  समान आहे  वरील कालावधीत नोकरी लागणार हे  खात्रीने सांगता येईल . 

वाचकांची शंका ---प्रश्न कुंडलीचा कालावधी जास्तीतजास्त एक वर्ष साठी च असतो. तर त्या पुढील कालावधीचा विचार का केला. ? अगदी बरोबर आहे . याचा अर्थ प्रश्न सोडविला त्या तारखेपासून एक वर्ष म्हणजे जानेवारी २०२२ पर्यंत नोकरी लागणार नाही. असा होईल. असेच उत्तर वरील दोन्ही कुंडलीने दिले आहे . पण मूळ कुंडली आयुष्यभरासाठी असते त्यामध्ये आपण कालावधी ठरवू शकतो. आणि प्रश्न कुंडली तोच कालावधी दाखवत असेल तर  वरील कालावधीचा विचार का करू नये ? मी माझे मत मांडले आहे . महाजनांनी मार्गदर्शन करावे . 

                             शुभम भवतु   !!!

No comments:

Post a Comment