Friday, 12 February 2021

इच्छित मुलाशी विवाह  होईल का ?

एक स्त्री डॉक्टर फोनवर बोलत होती ..... माझी भाची डॉक्टर आहे . तिची मैत्रीण फोनवर बोलत होती ... म्हणाली माझी मुलगी MBBS  च्या शेवट च्या वर्षात   शिकत आहे .तिला MS करण्या ची इच्छा  आहे .  तिच्या विवाहसंबंधी प्रश्न विचारायचा आहे . माझ्या ओळखीची एक फॅमिली आहे त्यांचा मुलगा डॉक्टर आहे . मुलाच्या आईला माझी मुलगी त्याच्या मुलासाठी करून घेण्याची इच्छा आहे . मलाही वाटते मुलीचा विवाह त्या मुला शी व्हावा .  ते हि मुलीला  MS करणार आहेत . तर मला जाणून घ्यायचे आहे कि माझ्या मुलीचा  विवाह त्यांच्या मुला शी होईल का ? म्हणजे ह्या ठिकाणी वर निश्चित आहे .  हा प्रश्न मूळ कुंडलीवरून सोडविता येणार नाही . हा प्रश्न , प्रश्न कुंडलीने सोडवायला हवा. . म्हणून मी  सांगितले मनांत  हा विचार करून १ ते २४९ मधील एक संख्या सांगा. त्यांनी १४१  संख्या सांगितली . हा प्रश्न मी खालीलप्रमाणे सोडविला ..... 

दि ५ जानेवारी २०२१ वेळ १०=२३=११  औरंगाबाद 

हि कुंडली तूळ  . लग्नाची आहे . 

प्रश्न आईने विचारला आहे . आईच्या मनातील विचार जुळतो का ते पाहू .... 

चंद्र व्ययात आहे . भावचलित कुंडली मध्ये लाभात आहे चंद्र दशमेश आहे . चंद्र रवी च्या नक्षत्रात आहे रवी तृतीयात म्हणजे मुलीच्या लाभात आहे व रवी मुलीचा सप्तमेश आहे . लाभ स्थान हे मुलीचे विवाह स्थान होईल. याचा अर्थ प्रश्न मनापासून विचारला आहे . आता प्रश्न मुलीसंबंधी विचारला आहे म्हणून पंचम स्थान लग्न धरून कुंडली फिरवून घेऊ. 

नियम ---सप्तम भावाचा सब किंवा सब चा नक्षत्रस्वामी स्थिर राशीत असेल आणि २,७,११ पैकी भावाचा कार्येश असेल तर २,७,११ च्या संयुक्त दशेमध्ये  इच्छित व्यक्तीशी विवाह होईल. 

फिरवून घेतलेल्या कुंडली मध्ये सप्तम भावाचा सब चंद्र आहे . चंद्राचे कार्येशत्व ---

PLANET : MOON

Itself :-------------- Moon:- (7)   (6)   

It's N.Swami :-------- Sun:- (10)   11  Cusp Yuti: (11)     

It's Sub :------------ Mercury:- 3   9 12   

It's Sub's N.Swami :-- Sun:- (10)   11  Cusp Yuti: (11)     

Itself aspects :----

चंद्र ७,११ भावाचा कार्येश आहे . पण चंद्र हा कन्या राशीत आहे व चंद्राचा नक्षत्र स्वामी रवी धनु राशीत आहे . 

कन्या व धनु या दोन्ही राशी द्विस्वभाव राशी आहेत . येथे कोठेही स्थिर राशीचा संबंध येत नाही . आता अजून थोडे  खोलात  जायचे म्हटले तर द्विस्वभाव राशीत दोन्ही चर  व स्थिर तत्वे आहेत . ७ भावाचा सब चंद्र आहे चंद्र ५ अंश २८ कला आहे . द्विस्वभाव राशी मध्ये पहिले १५ अंश स्थिर तत्वाचे आहेत . व दुसरे १५ अंश चर तत्वाचे आहेत. यानुसार पहिले तर चंद्र स्थिर तत्वाच्या राशीमध्ये येतो. परंतु  ग्रह त्याच्या नक्षत्र स्वामी प्रमाणे फळ देतो हा  मूलभूत सिद्धांत आहे . चंद्र रवीच्या नक्षत्रात आहे आणि रवी धनु राशीत २१ अंशावर आहे . याचा अर्थ रवी धनु राशीत दुसऱ्या १५ अंश मध्ये आहे म्हणजेच रवी चर तत्वामध्ये आहे . रवीचा स्थिर तत्वाशी संबंध येत नाही. म्हणजे सुरुवातील मुलीबध ल आग्रही राहतील परंतु काही इतर कारणामुळे मुलीचा संबंधित मुळाशी विवाह होणार नाही अशे खात्रीपूलवक सांगता येईल.  . अजून खात्री करण्यासाठी , आईची इच्छपुरती होते का ते पाहू . 

लाभाचा सब (मूळ कुंडली ) जर लग्नाचा कार्येश असेल तर आईची इच्छापूर्ती होईल . येथे लाभाचा सब चंद्र आहे चंद्र २,३,१०,११ भावाचा कार्येश आहे . चंद्र  लग्नाचा कार्येश होत नाही . सदर स्त्री ला तुमच्या मुलीचा विवाह त्या मुला शी होणार नाही असे सांगितले . महाजनांनी मार्गदर्शन करावे . 

शुभम भवतु !!!


No comments:

Post a Comment