Friday, 22 January 2021

नोकरी ---

स्त्री जातक स्विडन हुन फोनवर बोलत होती. माझे शिक्षण BCA MBA  झाले आहे आतापर्यंत मी नोकरी केली नाही . गेली १०--१२ वर्षे मी स्वीडन मध्ये आहे . माझे पती कंपनीतर्फे इकडे आले आहेत . माझी मुले आता मोठी झाली आहेत . नोकरी मिळण्यासाठी माझ्या मैत्रिणी  एक कोर्स करीत आहेत . मी हि ह्या कोर्सला ऍडमिशन घेतले आहे . . मला  नोकरी  किंवा व्यवसाय करण्याची इच्छा आहे.  नोकरी  मिळणार नसेल तर व्यवसाय .करणार  आहे. मी म्हटले तुमचे बर्थ डिटेल्स द्या . त्यांनी खालीलप्रमाणे दिले 

स्त्री जातक जन्मदिनांक --१५/६/१९८२ वेळ ७-५८ सकाळी  स्थळ अ २०,२८ रे ७५, ०

ह्या प्रश्नात दोन प्रश्न आहेत १)  नोकरी कि व्यवसाय   २)   नोकरी मिळणार असेल तर ती केंव्हा मिळणार ?

प्रश्न सोडविण्यापूर्वी कुटुंबातील सर्वांच्या कुंडल्या घेऊन स्त्री जातकांच्या जन्मवेळेची निश्चिती करून घेतली आहे . सदर स्त्रीची जन्मवेळ बरोबर आहे . हि कुंडली मिथुन लग्नाची आहे . मी कुंडली सोडविली त्यावेळेचे रुलिंग प्लॅनेट खालीलप्रमाणे 

दि   २५ /११/२०२०  वेळ २१-४९-२२ 

शनी * चंद्र , बुध , गुरु, बुध 

दशम भावाचा सब किंवा त्याचा नक्षत्रस्वामी जर चर राशीत असेल व्यक्ती व्यवसाय करते , सब  किंवा नक्षत्रस्वामी  जर स्थिर राशीत असेल व्यक्ती नोकरी करते सब किंवा नक्षत्रस्वामी द्विस्वभाव राशीत असेल तर व्यक्ती नोकरी व व्यवसाय दोन्ही करते. 

दशम भावाचा सब २,६,१० भावांपैकी कार्येश असेल तर २,६,१० भावांच्या कार्यश दशेत नोकरी लागते . 

दशमाचा सब चंद्र आहे .रुलिंग मध्ये चंद्र आहे . जन्मवेळ बरोबर आहे . चंद्राचे कार्येशत्व खालीलप्रमाणे 

PLANET : MOON

Itself :-------------- Moon:- 9   2   

It's N.Swami :-------- Saturn:- (3)   (8) 9  Cusp Yuti: (4)     

It's Sub :------------ Saturn:- 3   8 9  Cusp Yuti: (4)     

It's Sub's N.Swami :-- Moon:- (9)   (2)   

Itself aspects :------ 4

शनी चतुर्थ भावारंभी आहे ,त्याची दृष्टी १० भावारंभी आहे म्हणून चंद्र २,८,१० भावांचा कार्येश आहे . अष्टम स्थान दशमाचे लाभ स्थान आहे . चंद्र  मिन या द्विस्वभाव राशीत आहे . म्हणजे व्यक्ती नोकरी व व्यवसाय दोन्ही करेल परंतु व्यवसायासाठी २,६,७,१० भाव कार्येश असले पाहिजेत या ठिकाणी ७ भाव नाही म्हणून स्त्री जातक व्यवसाय करू शकणार नाही . आता नोकरी केंव्हा लागेल यासाठी  दशा  पहाव्या  लागतील . कुंडली  सोडवितेवेळी केतू महादशे मध्ये राहूची अंतर्दशा चालू होती . राहूची अंतर्दशा ८ डिसेंबर २०२० पर्यंत आहे . म्हणजे फक्त अन्तातर्दशा १३ दिवस शिल्लक होती . म्हणून मी राहू अंतर्दशा सोडून दिली . त्या पुढील गुरु अंतर दशेचा  विचार करायचे ठरविले केतू गुरु दशा १४ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत आहे . केतुचे कार्येशत्व 

PLANET : KETU
Itself :-------------- Ketu:- (6)      Rashi-Swami Jupiter (4)   (7) 10
It's N.Swami :-------- Venus:- (10)   (5) 12  Cusp Yuti: (11)     
It's Sub :------------ Jupiter:- 4   7 10   
It's Sub's N.Swami :-- Rahu:- (12)      Rashi-Swami Mercury (11)   (1) 4  Saturn-Drusht  (3)   (8) 9
Itself aspects :------ 1

 . केतू १,३ ,५,६,,८,१०,११,१२ चा कार्येश आहे . यामधील ६,८,१०,११ भाव नोकरीसाठी अनुकूल आहेत . 

गुरु अंतर दशा 
PLANET : JUPITER
Itself :-------------- Jupiter:- 4   7 10   
It's N.Swami :-------- Rahu:- (12)      Rashi-Swami Mercury (11)   (1) 4  Saturn-Drusht  (3)   (8) 9
It's Sub :------------ Rahu:- 12       Rashi-Swami Mercury 11   1 4  Saturn-Drusht  3  8 9
It's Sub's N.Swami :-- Jupiter:- (4)   (7) 10   
Itself aspects :------ 11 9 1

गुरु अंतर्दशा ३-४  पायरीवर अनुकूल नाही म्हणून मी गुरु अंतर्दशा सोडून दिली त्या पुढील शनी अंतर्दशा घेतली 
शनी चे कार्येशत्व 
 
PLANET : SATURN
Itself :-------------- Saturn:- 3   8 9  Cusp Yuti: (4)     
It's N.Swami :-------- Moon:- (9)   (2)   
It's Sub :------------ Venus:- (10)   (5) 12  Cusp Yuti: (11)     
It's Sub's N.Swami :-- Venus:- (10)   (5) 12  Cusp Yuti: (11)     
Itself aspects :------ 10 6 1

शनी अंतर्दशा २,१०,११ याभावाची कार्येश आहे . याठिकाणी २,६,१०,११ भावाची साखळी पूर्ण झाली म्हणून मी शनीचीच विदशा घ्यायचे ठरविले 
केतू महादशा शनी अंतर दशा शनी विदशा चा कालावधी येतो १४ / ११ / २०२१ ते १७ / १  / २०२२

ह्या कालावधीची खात्री करण्यासाठी हा प्रश्न नंबर कुंडलीने सोडवायचे ठरविले . त्यांच्याकडून एका संख्या विचारून घेतली  त्यांनी दिलेल्या संख्येवरून चंद्राची स्थिती जुळत नव्हती . म्हणून नंबर कुंडलीचा विचार सोडून दिला 

अजून एक प्रयत्न करायचे ठरवले . त्यांच्या नवऱ्याची पत्रिका समोर ठेवली व नवर्याच्या पत्रिकेतून बायकोला  नोकरी केंव्हा लागेल    हे  काढण्याचा प्रयत्न केला 

नवऱ्याची पत्रिका वृश्च्छिक लग्नाची आहे . सप्तम स्थान लग्न धरून कुंडली फिरवून घेतली . 
फिरवून घेतलेल्या कुंडलीमध्ये  दशमाचा सब गुरु आहे . गुरुचे कार्येशत्व खालीलप्रमाणे 

PLANET : JUPITER
Itself :-------------- Jupiter:- (5)   8 (11)   
It's N.Swami :-------- Mars:- (3)   (7) (12)   
It's Sub :------------ Rahu:- 2     Cusp Yuti: (3)      Rashi-Swami Moon 9   3
It's Sub's N.Swami :-- Saturn:- (5)   9 (10)     Sun-Yuti  (5)   (4)
Itself aspects :------ 11 9 1

गुरु १०,११ भावाचा बलवान कार्येश आहे .नोकरी लागणार हे निश्च्छित सांगता  येईल . केंव्हा लागणार यासाठी दशा पाहू.... कुंडली सोडवितेवेळी गुरु महादशे मध्ये बुध  अंतर दशा १० डिसेंबर २०२१ पर्यंत  आहे गुरुचे कार्येशत्व वर पहिलेच आहे बुधा चे कार्येशत्व पाहू 

PLANET : MERCURY
Itself :-------------- Mercury:- 5   2 5  Cusp Yuti: (6)     
It's N.Swami :-------- Rahu:- (2)    Cusp Yuti: (3)      Rashi-Swami Moon (9)   3
It's Sub :------------ Jupiter:- (5)   8 (11)   
It's Sub's N.Swami :-- Mars:- (3)   (7) (12)   

बुध २,६,११ या भावाचा कार्येश आहे अनुकूल आहे . आता विदशा अशी शोधायची जी कमीतकमी विरोधी भाव जास्त अनुकूल भाव दाखवणारी असेल शुक्र २,६,१०,५,९ रवी ५,६,९ मंगल ५,९,६ व शनी  २,६,९ भावांचे कार्येश आहेत शुक्र ,रवी आणि मंगल या तिन्ही मध्ये ५,९ विरोधी भाव आहेत म्हणून मी शनी विदशा घ्यायचे ठरविले 
गुरु महादशा बुध  अंतर दशा व शनी विदशा चा कालावधी येतो १ / ८  / २०२१ ते १० / १२ /२०२१ 

आता मूळ कुंडली व नवर्याच्या कुंडलीतून आलेला कालावधीचा विचार केला तर नोव्हेम्बर डिसेंबर २०२१  हा कालावधी समान येतो सदर स्त्री जातकाला नोव्हेंबर डिसेंबर २०२१ मध्ये नोकरी लागेल असे सांगितले . मी म्हटले तुमचा कोर्स केंव्हा पूर्ण होतोय . ती म्हणाली याच दरम्यान पूर्ण होतोय. शेवटचे ३-४ महिने इंटरशिप आहे . थोडक्यात कोर्स पूर्ण झाला कि नोकरी लागणार आहे . त्याच वेळी स्त्री जातक म्हणाले पुढील वर्षी (२०२१ ) आम्ही भारतात येण्याचा विचार करतोय. . म्हणून मी नवऱ्याची मूळ कुंडली पाहायचे ठरविले नवर्याच्या कुंडलीत जर दशे मध्ये २,४,११ भाव असतील तर भारतात येणे घडेल गुरु बुध  दशा १० डिसेंबर २०२१ मध्ये संपते गुरु महादशा ( ४,११ )केतू अंतर दशा ( २,४,११ ) दाखवितात. म्हणून मी गुरु केतू केतू दशा घेतली . त्यांना म्हटले १० डिसेंबर २०२१ ते ३० डिसेंबर २०२१ या कालावधीतच  तुम्हाला भारतात येण्याचे योग्य आहेत . भारतात आला तर भारतात नोकरी लागेल 


शुभम भवतु  !!!

No comments:

Post a Comment