Friday, 30 March 2018

फसवणूक 

                         एका स्त्री ने प्रश्न विचारला, पतीने धंध्यामधे पैसे गुंतविण्यासाठी एका व्क्यक्तीला १० लाख रूपये दिले. १५ दिवसांनी सदर व्यक्ती पळून गेली. त्याव्यक्ती कडून पैसे परत मिळतील का ?
 के पी. १५९ दिनांक २६/३/१८ वेळ १८-१३-५७ फलटण
अ १७-५९ रे ७४ -२६
नियम...षष्टाचा सब २ ६ ११ चा कार्येश असेल तर पैसे मिळतील. 
सब शनी असेल तर कमी मिळतील ,बुध असेल तर हप्त्यांत मिळतील.
पतिने पैसे दिलेत म्हणून कुंडली फिरवून घेतली
षष्टाचा सब २ ६ ११ चा कार्येश असेल तर पैसे परत मिळतील. 
फिरविलेल्या कुंडलीमधे षष्टाचा सब शनी आहे 
शनी..
शुक्र..११ १
शुक्र..
केतू..८ ,९ कस्प युती श ७ ९ 
शनी ३-४ पायरीवर ७,८,९ चा कार्येश आहे  २,६ चा कार्येश होत नाही. 
दशा शनी बुध २६-४-१९ पर्यंत
शनी चे कार्येशत्व वर आहेच. 
बुध..१०, ५ ,११
बुध..१०,५,११
रवी..१०,४ मं द्रुष्ट ७ ,१२
शनी..७ ,९

बुध सुधा २,६ चा कार्येश होत नाही. 

सबब पैसे मिळणार नाहीत.
माझे मत...चतुर्थात पापग्रह असतील तर व्यक्ती, लबाड,अप्रामाणिक, खोटारडी, फसवणूक करणारी असते . (  (शनी,मंगळ,राहू ,नेपच्यून ) 
या कुंडलीमध्ये नेपच्यून चतुर्थ भावारंभी आहे 
फिरवून घेतलेल्या कुंडलीमध्ये नेपच्यून दशम भावारंभी येतो . धंद्यामध्ये फसवणूक 
पैसे मिळण्यासाठी सहावा भाव लागलाच पाहिजे, कारण सप्तम भाव हि पळून गेलेली व्यक्ती तिच्या पैशाचा व्यय म्हणजे षष्ट स्थान . षष्ट स्थान लागत नाही. म्हणून पैसे मिळणार नाहीत.
फक्त ६ किंवा २ ६ चा कार्येश असलाच पाहिजे. फक्त २ लागून चालणार नाही.
 ११ भाव तसा दुय्यम आहे. फक्त इच्छापुर्ती दाखवितो. म्हणून ६ ११ किंवा २ ६ ११ भाव असावेत.
शुभम भवतु 

No comments:

Post a Comment