Thursday, 31 August 2017

 विवाह केंव्हा ? 
पुरूष दिनांक   १७/१/९० ८-१३ सकाळी     स्थळ -फलटण

एल  एस  आर  डी
शनी केतू गुरू गुरू Ls राहू
३१/८/१७  ६-३०-३१ फलटण
७ चा सब मुळ कुंडलीमधे शुक्र आहे
रूलिंग मधे शुक्र नाही. म्हणून केतू घेतला . सब केतू घेऊन वेळ येते . सकाळी ८-१०-५७
 ७ चा सब केतू ....
केतू..७ चं ८
बुध..११ ६
मंगळ..११ क यू द्रुष्टी ५ भावारंभी
बुध.. ११ ६

सब केतू ५ , ७ ,८ , ११ चा कार्येश.  केतू विवाहाला अनुकूल आहे
 आता दशा पाहू....
राहू शुक्र ६-११-१५ ते ६/११/१८
 राहू..
मंगळ..११ ३ ४
मंगळ..११ क यू द्रुष्टी ५
बुध.. ११ ६

राहू ३ ५ ११ चा कार्येश
शुक्र..
रवि..१२ शु यु १२ ९ १०
बुध..
शुक्र..१२ ९  १० र युती

शुक्र १०  १२ या विरोधी भावांचा कार्येश.म्हणून त्यापुढील रवी अंतर्दशा

रवी..१२ शु युती १२ ९ १०
रवी..१२ शु युती १२ ९ १०
शनी.. १२,कयू  २
शुक्र..१२ ९ १० र यूती १२

रवी २,  ९ चा कार्येश आहे
 चंद्र विदशा
चंद्र..८
चंद्र.।८
राहू..
मंगळ.. ११ ३ ४ ११ क यू द्रुष्टी ५
चंद्र  ३  ५ ८ ११ चा कार्येश

राहू रवी चंद्र  या दशेमध्ये विवाह होईल . हा कालावधी येतो २२-११-१८ ते २०/१२/१८
 राहू.३, ५ , ११
रवी.२ , ९
चंद्र. ३, ५, ८ ,११

कधी कधी ७ भाव न लागता ५  ८ भाव कार्येश असतानासुद्धा  विवाह होतो.
 एक गोष्ट नमूद करावी वाटते७ चा सब केतू बुधाच्या नक्षत्रात आहे व बुध हर्षल नेपच्यून च्या युतीत आहे त्यामुळे विवाह ठरणे , मोडणे असे होऊ शकते. तसेच नेपच्यून मुळे फसवणूक होऊ शकते
 ७ चा सब केतू कर्क या चर राशीत नक्षत्रस्वमी बुध धनु या व्दिस्वभाव राशीत आहे .व
 केतू ६ ,,८ चा कार्येश  म्हणून व्दिभार्या योग

No comments:

Post a Comment