Monday, 12 May 2014

पतीचे त्या स्त्री बरोबर संबंध असतील का ?

                   एक लेडी डॉक्टर ,. तिचे एका डॉक्टर बरोबर विवाह झालेला होता . दोघांची प्रक्टिस चांगली चाललेली होती . सगळे काही व्यवस्थितित चालले होते . दोन वर्षात तिला एक मुलगा झाला  . घरी फक्त सासू सासरे हि दोघ आणि त्यांचा मुलगा .एवढेच होते . हि घराचे सगळे आवरून दवाखान्यात जात होती ती दवाखान्यात जाते त्यावेळी सासू सासरे मुलाची काळजी घेतात . 
                        सगळ्याच गोष्टी व्यावास्थितीत चालल्या तर ते जीवन कसले . कधी कधी आयुष्यात  अचानक एखादे वादळ येते आणि सगळेच बदलून जाते . आयुष्य ढवळून निघते .
                           दोघेही स्वतंत्र प्रक्टिस पुण्यामध्ये करीत आहेत . पति कडे एक नवीन शिकाऊ लेडी डॉक्टर प्रक्टिस करण्यास येत होती .  ती आल्यापासूनच या दोघांच्यामध्ये किरकोळ कारणावरून वाद होऊ लागले होते  तिला कळेना पति यापूर्वी असे कधी वागत नव्हते . आताच काय झाले ?सध्या नवरा तिच्यासाठी वेळ देत नव्हता . हिच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकायला लागली .
                             एके दिवशी तिने मला फोन करून विचारले माझ्या पतीचे त्या स्त्री बरोबर तश्या प्रकारचे संबंध असतील का ? मी म्हटले १ ते २४९ यापैकी एक संख्या सांग तिने १५७  संख्या सांगितली . हा प्रश्न मी
   २८ एप्रिल २०१४ रोजी दुपारी १५=३८=५७ वाजता अ १७,५९ रे ७४,२६ येथे सोडविला .
               कृष्णमुर्ती नियम -- पंचमाचा सब द्विस्वभाव राशीत असून ५ व ११   या भावाचा कार्येश असेल तर संबंध असतील व पंचमाचा सब स्थिर राशीत असून ६ व १२ भावांचा कार्येश असेल तर संबंध असणार नाहीत
               हि कुंडली वृश्चिक लग्नाची आहे . पत्नीने प्रश्न विचारला आहे म्हणून सप्तम स्थान पतीचे लग्न स्थान होईल . सप्तमा स्थान वृषभ लग्न आहे म्हणून सप्तमस्थान लग्न स्थान धरून कुंडली फिरवून घेतली आहे .
              पतीचे पंचमाचा सब शुक्र आहे शुक्राचे कार्येशत्व खालीलप्रमाणे ---
           
             शुक्र --
न स्वा    गुरु --२,८
सब       मंगळ --५ कास्प युती
स न स्वा चंद्र --११,३,के यु ११
 
                       येथे पंचमाच सब शुक्र कन्या या द्विस्वभाव राशीत असून ५ व ११ या भावाचा बलवान कार्येश आहे . म्हणजे पतीचे त्या स्त्री बरोबर संबंध आहेत हे सिद्ध होते . शुक्र लग्नेश आहे . सब चा नक्षत्रस्वामी गुरु हा सुधा मिथुन  द्विस्वभाव राशीत आहे . संबंध आहेत हे खात्रीपूर्वक सांगता येते . 
                    आता महादशा अंतर्दशा पाहू --
प्रश्न पाहते वेळी केतू महादशे मध्ये रवीची अंतर्दशा चालू होती केतूचे कार्येशत्व ----


केतू --११,  मं ४,१२ चं यु ११,३               रवि --११,बु यु ११          चंद्र --
केतू --११,मं   ४,१२ चं यु ११,३               शुक्र --१०,१                  केतू --११,मं ४,१२ चं यु ११,३
चंद्र --                                                 शुक्र --                         रवि --११,बु यु ११
केतू --११,मं   ४,१२, चं यु ११,३              गुरु ---२,८                    शुक्र --- १०, १


मंगळ --५                            राहू --५,शु १०,१ चं दृ ११,३          गुरु --२,८              शनि --६,९
चंद्र ---११,के यु ११                 मंगळ --४,१२,५ क यु                गुरु --२,८               गुरु --२,८
बुध --११ , १२ क यु                शुक्र ---                                    गुरु --२,८               शुक्र --
शुक्र -- १०,१                          गुरु --२,८                                  गुरु ---२ , ८           गुरु --२,८


राहू व केतू ज्यावेळी स्व नक्षत्रात असतात त्यावेळी ते ज्या स्थानी असतात त्या स्थानाची फळे जास्त तीव्रतेने देतात 

वरील सर्व ग्रहांचे कार्येशत्व पाहता केतू मध्ये रवि , चंद्र , मंगळ व राहू अंतर्दशे पर्यंत संबंध चालू राहतील . 
गुरु अंतर्दशे मध्ये गुरु ५, ११  भावाचा कार्येश नाही तसेच शनि ५, ११ भावांचा कार्येश नाही . गुरु अंतर्दशे पासून म्हणजे १६ मे २०१६ पासून संबंध संपुष्टात येतील . 

No comments:

Post a Comment