Saturday, 27 March 2021

विवाह --

फेसबुकवरील  लेख वाचून एका स्त्री जातकाचा फोन -----माझा विवाह केंव्हा होईल हे सान्गु शकाल का ?  आपले बर्थ डिटेल्स द्या मी म्हटले . ती म्हणाली देते , पण माझे डिटेल्स कृपया सार्वजनिक करू नका . ठीक आहे मी म्हटले . ज्यांना पत्रिकेची पडताळणी करायची असेल त्यांनी व्यक्तिगत मेसेंजर वर मेसेज करावा . तिचे डिटेल्स खालील प्रमाणे ----

दि १६ मे ----- वेळ १२--५२  ( सुधारित ) स्थळ XXXX 

मी जातकाची जन्मवेळ सब चंद्र कनेक्शन थेअरी प्रमाणे निश्चित केली आहे . ( आई, वडील,बहीण ) 

१) लग्नाचा सब राहू चा राशिस्वामी गुरु , जो चंद्राचा नक्षत्रस्वामी आहे . 

२) लाभाचा सब राहू चा राशिस्वामी गुरुची अंशात्मक दृष्टी मोठ्या बहिचणीच्या चंद्रावर आहे 

३) चतुर्थाचा सब बुध शुक्रच्या नक्षत्रात , शुक्र आईच्या चंद्राचा राशिस्वामी आहे 

४) नवम भावाचा सब राहू हा वडिलांचा चंद्र नक्षत्रस्वामी आहे 


हि कुंडली सिंह लग्नाची आहे . 

विवाह -- ७चा सब २,७,११ भावांचा कार्येश असेल तर २,७,११ भावांच्या कार्येश दशेत विवाह होईल 

या पत्रिकेत ७ चा सब राहू आहे . राहूचे कार्येशत्व 

PLANET : RAHU

Itself :-------------- Rahu:- 5     Cusp Yuti: (5)      Rashi-Swami Jupiter 1   5 8  Jupiter-Drusht  1  5 8

It's N.Swami :-------- Ketu:- (11)    Cusp Yuti: (11)      Rashi-Swami Mercury (9)   (2) 11

It's Sub :------------ Jupiter:- 1   5 8   

It's Sub's N.Swami :-- Ketu:- (11)    Cusp Yuti: (11)      Rashi-Swami Mercury (9)   (2) 11

Itself aspects :------ 11

२ व ४ थ्या पायरीवर केतू राहू नक्षत्रात आहे राहू पंचमात आहे राहू धनु राशीत राशिस्वामी गुरु प्रथम स्थानी आहे म्हणून ५,१, चे कार्येशत्व केतूला मिळेल.  
राहू १,२,५,९,११ चा कार्येश आहे विवाह होणार हे निश्चित सांगता येईल. 
                             आता केंव्हा होणार ह्यासाठी आपण दशा पाहू ..  कुंडली पाहतेवेळी बुध महादाशेमध्ये बुध  अंतर्दशा ३ ऑक्टोबर २०२० पर्यंत होती. कुंडलीचे लग्न सिंह हे स्थिर लग्न असल्यामुळे बुध  अंतर्दशेमध्ये विवाह होणार नाही म्हणून बुधाची अंतर्दशा सोडून दिली. त्यापुढील केतूची अंतर दशा विचारात घेतली बुध व केतू चे कार्येशत्व खालीलप्रमाणे --- बुध  / केतू  ३ /१०/२०२० ते ३० / ९/२०२१ प आहे 

PLANET : MERCURY
Itself :-------------- Mercury:- (9)   (2) 11     Jupiter-Drusht  (1)   5 8
It's N.Swami :-------- Venus:- (9)   3 (10)     Moon-Drusht  (3)   (12)
It's Sub :------------ Venus:- (9)   3 (10)     Moon-Drusht  (3)   (12)
It's Sub's N.Swami :-- Venus:- (9)   3 (10)     Moon-Drusht  (3)   (12)
Itself aspects :------ 3

PLANET : KETU
Itself :-------------- Ketu:- 11     Cusp Yuti: (11)      Rashi-Swami Mercury 9   2 11
It's N.Swami :-------- Rahu:- (5)    Cusp Yuti: (5)      Rashi-Swami Jupiter (1)   5 8  Jupiter-Drusht  (1)   5 8
It's Sub :------------ Jupiter:- 1   5 8   
It's Sub's N.Swami :-- Ketu:- (11)    Cusp Yuti: (11)      Rashi-Swami Mercury (9)   (2) 11
Itself aspects :------ 5

बुध २,३,९ ( पंचमचे पंचम ) चा कार्येश आहे . केतू १, २,५,९,११ चा कार्येश आहे ( ४ थ्या पायरीवर केतू राहू नक्षत्रात आहे राहू पंचमात आहे राहू धनु राशीत राशिस्वामी गुरु प्रथम स्थानी आहे )  यामध्ये ७ भाव आलेला नाही . या पत्रिकेत ७ भाव फक्त चंद्र  व मंगळ दाखवितात. चंद्र प्लूटो  अंशात्मक युती ( ०. २ ) असल्यामुळे चंद्र विदशा सोडून दिली व मंगल विदशा निश्चित केली मंगल चे कार्येशत्व ---

PLANET : MARS
Itself :-------------- Mars:- 8   4 9   
It's N.Swami :-------- Saturn:- (6)   6 (7)   
It's Sub :------------ Rahu:- 5     Cusp Yuti: (5)      Rashi-Swami Jupiter 1   5 8  Jupiter-Drusht  1  5 8
It's Sub's N.Swami :-- Ketu:- (11)    Cusp Yuti: (11)      Rashi-Swami Mercury (9)   (2) 11
Itself aspects :------ 2 11 3

मंगळ २,५,७,९,११ या सर्व भावांचा कार्येश आहे . बुध  महादशा केतू अंतर्दशा व मंगळ विदशा चा कालावधी येतो 
१० फेब्रुवारी २०२१  ते ३ मार्च २०२१ .

मार्च च्या शेवटच्या आठवड्यात  विवाह ठरला आहे असा  जातकाने मेसेज केला.  

उत्तराच्या जवळ पोहोचण्याचे आनंद वेगळाच असतो ना .... 

या कुंडलीचे वैशिष्ट्य असे आहे विवाहाचा कारक शुक्रावर प्लुटोची अंशात्मक दृष्टी आहे ( ३ अंश २५ कला ) असे असूनसुद्धा विवाह ठरला कारण साध्या कुंडलीप्रमाणे  गुरु ची शुक्रावर दृष्टी आहे ( अंशात्मक नाही ) 

महाजनांनी मार्गदर्शन करावे . 

शुभंम भवतु !!!

No comments:

Post a Comment