Tuesday, 24 March 2020

नोकरी ----
                     माझ्या कॉलेज मधील एक प्रशासकीय कर्मचारी चा फोन -- आपण घरी आहात  का ? मी म्हटले आहे , या . थोड्यावेळाने ते माझ्या घरी आले . मला म्हणाले माझा मुलगा एका एम एन सी कंपनीत नोकरी करत आहे . या कंपनीत  तो ३ वर्षे आहे. कंपनीत काम खूप असते परंतु त्या प्रमाणात पगार नाही . पगारात वाढ हि मिळत नाही . त्याला नोकरी बदलायची आहे . तर हि नोकरी सोडून दुसरी चांगली नोकरी मिळेल का असा प्रश्न विचारला . त्याने त्याची पत्रिका आणली होती मी त्यातील जन्म तारीख वेळ  व जन्मस्थळ लिहून घेतले ते खालीलप्रमाणे ...
दि --१मे १९९४  वेळ ... स्थळ अ १७,५९ रे ७४,२६

या नुसार मी कृष्णमूर्ती पद्धतीने  कॉम्पुटरवर  कुंडली काढली . कुंडली तपासताना प्रथम कुंडलीची वेळ बरोबर आहे का ते पाहत असतो . यासाठी कुंडली पाहतेवेळेचे रुलिंग प्लॅनेट घेतले
दि ४ / ११ /२०१९    वेळ- ११--४१--५५

लग्न नक्षत्रस्वामी रवी , लग्न - गुरु , नक्षत्र --चंद्र , रास .. शनी , वार - सोम चंद्र

या पत्रिकेत दशमाचा सब गुरु आहे . गुरु रुलिंग मध्ये आहे म्हणजे कुंडली बरोबर आहे .
तसेच सब चंद्र संबंध थेअरी प्रमाणे ---
लग्नाचा सब केतू वृषभ राशीत रवी नक्षत्रात आहे  व चंद्र मकर राशीत रवी नक्षत्रात आहे सब चा नक्षत्रस्वामी रवी आहे तोच चंद्राचा नक्षत्रस्वामी आहे म्हणून कुंडली बरोबर आहे .
आता आहे हि नोकरी सोडून नवीन नोकरी मिळण्यासाठी दशमाचा सब ३,५,९, पैकी व २,६,१० पैकी चा कार्येश असेल तर त्यांच्या संयुक्त दशे मध्ये दुसरी नोकरी मिळते

या पत्रिकेत दशमाचा सब गुरु आहे . गुरु चे कार्येशत्व खालील प्रमाणे
PLANET : JUPITER
Itself :-------------- Jupiter:- 12   3 6     Sun-Drusht  6  11
It's N.Swami :-------- Rahu:- (1)      Rashi-Swami Mars (5)   (2) 7
It's Sub :------------ Venus:- 7   1 8  
It's Sub's N.Swami :-- Moon:- (3)   (10)  
Itself aspects :------ 7 5 9

गुरु १,२,३,५,१० चा कार्येश आहे यातील ३,५ नोकरी सोडण्यासाठी व २,१० नोकरी मिळण्यासाठी अनुकूल आहे .
कुंडली पाहतेवेळी राहू मध्ये शनी ची अंतर्दशा चालू होती. राहू चे कार्येशत्व खालील प्रमाणे

PLANET : RAHU
Itself :-------------- Rahu:- 1       Rashi-Swami Mars 5   2 7
It's N.Swami :-------- Jupiter:- (12)   3 6     Sun-Drusht  (6)   (11)
It's Sub :------------ Mars:- (5)   (2) 7  
It's Sub's N.Swami :-- Mercury:- (6)   (9) 12     Sun-Yuti  (6)   (11)  Jupiter-Drusht  (12)   3 6  Saturn-Drusht  (4)   4 5
Itself aspects :------ 8

राहू २,४,५,६,९,११,१२ चा कार्येश आहे या पैकी ५,९ , नोकरी सोडण्यासाठी व २,६,११ नोकरी मिळण्यासाठी अनुकूल आहेत . . मूळ कुंडलीचे लग्न तुला आहे म्हणजे लग्न चर तत्वाचे आहे याचा अर्थ घटना लवकर घडणार आहे . म्हणून मी शनी अंतर्दशा घ्यायचे ठरविले शनी चे कार्येशत्व खालीलप्रमाणे

PLANET : SATURN
Itself :-------------- Saturn:- (4)   4 5     Jupiter-Drusht  (12)   3 6
It's N.Swami :-------- Rahu:- (1)      Rashi-Swami Mars (5)   (2) 7
It's Sub :------------ Venus:- 7   1 8  
It's Sub's N.Swami :-- Moon:- (3)   (10)  
Itself aspect

येथे हि शनी ३,५, नोकरी सोडण्यासाठी  व २,१० नोकरी मिळण्यासाठी अनुकूल आहे . तसे म्हटले तर आपणाला पाहिजे ते सर्व भाव मिळाले आहेत . म्हणून मी २,६,१०,११ हे सर्व भाव कोणती विदशा दाखवते ते पाहायचे ठरविले शुक्र सर्व भावांचा कार्येश आहे म्हणून  मी शुक्र विदशा घेतली शुक्राचे कार्येशत्व ---

LANET : VENUS
Itself :-------------- Venus:- 7   1 8  
It's N.Swami :-------- Moon:- (3)   (10)  
It's Sub :------------ Rahu:- 1       Rashi-Swami Mars 5   2 7
It's Sub's N.Swami :-- Jupiter:- (12)   3 6     Sun-Drusht  (6)   (11)
Itself aspects :------ 2

४ थ्या पायरीवर मंगळाची गुरु वर दृष्टी आहे म्हणून  मंगळामुळे गुरूला २,५ चे कार्येशत्व मिळेल.
राहू महादशा शनी अंतर्दशा शुक्र विदशा मध्ये नोकरी लागणार हे निश्चित झाले हा कालावधी येतो
६ / १० /२०१९  ते २७ /३ /२०२० हा कालावधी तर आपण निश्चित केला . पण ह्या कालावधीत गोचर अनुकूल असेल तरच घटना घडणार आहे . म्हणून मी गोचर पाहायचे ठरविले

गोचर भ्रमण ----
खालील कालावधी मध्ये गोचर भ्रमण अनुकूल आहे
१) २५ /११ /२०१९ ते १ /१२ /२०१९
२) १ / २ /२०२० ते १६ / २ /२०२०
३) २९ / २ /२०२० ते ११ / ३ /२०२०

यानंतर २-३. महिन्यांनी सदर कर्मचाऱ्याचा मुलगा वडिलांसोबत आला . पुन्हा तिच प्रस्तावना सांगितली . आता मी ठरविले हा प्रश्न नंबर कुंडलीप्रमाणे सोडवू . मी म्हटले मनामध्ये , आहे हि नोकरी सोडून दुसरी नोकरी केंव्हा मिळेल  असा विचार मनात करून , मन एकाग्र करून १ ते २४९ मधील एक संख्या सांग त्याने १५६ हि संख्या सांगितली . नंबर देतानासुद्धा व्यक्ती त्याच्या प्रारब्धानुसार देते ह्याचे मी परीक्षण केले आहे . या संख्ये मध्ये अर्थ लपलेला असतो. १५६ यामध्ये १ म्हणजे ती स्वतः व्यक्ती , ५ म्हणजे नोकरी सोडण्याचा विचार , ६ म्हणजे दुसरी नोकरी मिळणे . मी १५६ या संख्येवरून कृष्णमूर्ती पद्धतीने कुंडली तयार केली .
कुंडली सोडवितेवेळी खालिलप्रमणे रुलिंग प्लॅनेट होते ---

९ जानेवारी २०२० संध्याकाळी १९-४०-०९  के पी नं १५६
शनी * चंद्र , राहू  , बुध ,  गुरु

या पत्रिकेत दशमाचा सब चंद्र  आहे . चंद्राचे कार्येशत्व --


PLANET : MOON
Itself :-------------- Moon:- (7)   (9)     Rahu-Yuti  (7)    Mars-Drusht  (12)   1 (6)  Ketu-Drusht  (1) 
It's N.Swami :-------- Rahu:- (7)    Cusp Yuti: (8)      Rashi-Swami Mercury (2)   (8) (11)  Moon-Yuti  (7)   (9)  Mars-Drusht  (12)   1 (6)  Jupiter-Drusht  (2)   2 (5)
It's Sub :------------ Jupiter:- (2)   2 (5)  Cusp Yuti: (2)       Ketu-Yuti  (1)    Rahu-Drusht  (7) 
It's Sub's N.Swami :-- Venus:- (3)   7 12  
Itself aspects :------ 2
चंद्र  २,६,,११ या सर्व भावाचा कार्येश आहे .  आहे याचा अर्थ नोकरी मिळणार हे निश्चित झाले . आता केंव्हा मिळणार यासाठी दशा पाहू . कुंडली पाहतेवेळी राहू महादशा   गुरु अंतर्दशा शनी विदशा होती.
राहूचे कार्येशत्व ---


PLANET : RAHU
Itself :-------------- Rahu:- (7)    Cusp Yuti: (8)      Rashi-Swami Mercury (2)   (8) (11)  Moon-Yuti  (7)   (9)  Mars-Drusht  (12)   1 (6)  Jupiter-Drusht  (2)   2 (5)
It's N.Swami :-------- Rahu:- (7)    Cusp Yuti: (8)      Rashi-Swami Mercury (2)   (8) (11)  Moon-Yuti  (7)   (9)  Mars-Drusht  (12)   1 (6)  Jupiter-Drusht  (2)   2 (5)
It's Sub :------------ Mercury:- (2)   (8) (11)     Sun-Yuti  (2)   (10)  Saturn-Yuti  (2)   3 (4)
It's Sub's N.Swami :-- Venus:- (3)   7 12 
Itself aspects :------ 2

गुरुचे कार्येशत्व ...

 PLANET : JUPITER
Itself :-------------- Jupiter:- (2)   2 (5)  Cusp Yuti: (2)       Ketu-Yuti  (1)    Rahu-Drusht  (7) 
It's N.Swami :-------- Venus:- (3)   7 12  
It's Sub :------------ Venus:- 3   7 12  
It's Sub's N.Swami :-- Mars:- (12)   1 (6)  Cusp Yuti: (1)    
Itself aspects :------ 8 6 10

शनी चे कार्येशत्व ....

PLANET : SATURN
Itself :-------------- Saturn:- 2   3 4     Mercury-Yuti  2  8 11  Sun-Yuti  2  10
It's N.Swami :-------- Sun:- (2)   (10)     Mercury-Yuti  (2)   (8) (11)  Saturn-Yuti  (2)   3 (4)
It's Sub :------------ Moon:- (7)   (9)     Rahu-Yuti  (7)    Mars-Drusht  (12)   1 (6)  Ketu-Drusht  (1) 
It's Sub's N.Swami :-- Rahu:- (7)    Cusp Yuti: (8)      Rashi-Swami Mercury (2)   (8) (11)  Moon-Yuti  (7)   (9)  Mars-Drusht  (12)   1 (6)  Jupiter-Drusht  (2)   2 (5)
Itself aspects :------ 8 4 11

राहू २,३,४,५,६,७,८,९,१० भावाचा कार्येश आहे . गुरु १,२,३,५,६,७,१२ भावाचा कार्येश आहे व शनी १,२,४,५,६,७,८,९,१०,११,१२ भावाचा कार्येश आहे

राहू महादशा गुरु अंतर्दशा व शनी विदशा चा कालावधी येतो ७/१२/२०१९ ते २४/४/२०२० सादर मुलगा माझ्याकडे ९ जानेवारीला आला म्हणजे ९ जानेवारी २०२० ते २४/४/२०२० या कालावधीत नोकरी लागणार हे निश्चित सांगता येईल
आता आपण मूळ कुंडली व प्रश्न कुंडली यांची तुलना केली तर   १ / २ /२०२० ते १६ / २ /२०२०  व  २९ / २ /२०२० ते ११ / ३ /२०२०  हा कालावधी कॉमन येतो. याच कालावधीत नोकरी लागेल असे सांगितले .

१६-१७ मार्च ला वडिलांचा फोन --ते म्हणाले त्याला दुसरी नोकरी मिळाली . मी विचारले नेमके केंव्हा घडले  ? त्यांनी सांगितले ६ मार्च ला मुलाखत झाली व ११ तारखेला ऑफर लेटर मिळाले .  तुमाची सर्व कागद्पत्राची पूर्तता करून  १ एप्रिल ला जॉईन व्हा असे कंपनीने सांगितले आहे सदर मुलाने ऑफर लेटर मिळाल्यानंतर अगोदरच्या कंपनीचा राजीनामा दिलेला आहे .

हा लेख लिहितेवेळी (२४/३/२०२० ) संपूर्ण भारत भर LOCKDOWN  जाहीर झाला होता . सदर मुलगा १ एप्रिलला कंपनीत जॉईन होणार का ? हा एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे . शनी विदशेमध्ये शनी पहिल्या पायरीला प्लूटोच्या  युतीत आहे व ४ थ्या पायरीला बुध प्लुटोच्या युतीत आहे . आतापर्यंत प्लुटोने सकारात्मकता दर्शविली नाही . पाहू या काय होते ते .........
 मी आपणाला सांगेनच .... आशा करू या त्याला नोकरी मिळो ....

No comments:

Post a Comment